To negotiate or not to negotiate: Vlaamse vaste onderhandelingstermijn vóór onteigening (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian)

Publicatiedatum: 03/12/2020

  • Wanneer een onteigenende instantie in Vlaanderen de wil heeft om over te gaan tot onteigening, geeft zij dit aan in een voorlopig onteigeningsbesluit;
  • De onteigenende instantie moet in een dergelijk besluit conform het Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 (het Onteigeningsdecreet) naast o.a. de rechtsgrond voor de onteigening, ook een minnelijke onderhandelingstermijn voorzien. Hierbij houdt zij rekening met de complexiteit van het dossier (bv. de omvang en de aard van de te onteigenen goederen);
  • In eerste instantie streeft de onteigenende instantie immers naar een minnelijke schikking met de te onteigenen eigenaar. Indien een akkoord evenwel uitblijft, kan de onteigenende instantie overgaan tot een gerechtelijke onteigening;
  • Teneinde te vermijden dat dergelijke onderhandelingen nodeloos zouden aanslepen, voert het Decreet van 16 oktober 2020 tot wijziging van het Onteigeningsdecreet vanaf 1 december 2020 een maximale minnelijke onderhandelingstermijn in van één jaar
  • Deze minnelijke onderhandelingstermijn eindigt (i) wanneer de in het voorlopig onteigeningsbesluit bepaalde termijn verstrijkt, of (ii) wanneer de te onteigenen eigenaar aangeeft dat hij de onderhandelingen afwijst, of hij niet langer wenst te onderhandelen; 
  • Indien deze onderhandelingstermijn verstreken is, kan de te onteigenen eigenaar zich niet langer beroepen op de onderhandelingsplicht van de onteigenende instantie. Niettemin kan de onteigenende instantie, ingeval zij dat nuttig zou achten, de minnelijke onderhandelingen na het verstrijken van de onderhandelingstermijn wel nog voortzetten;
  • Deze vaste onderhandelingstermijn geldt voor alle onteigeningsprocedures waarvoor op of na 1 december 2020 een voorlopig onteigeningsbesluit wordt opgesteld, en heeft aldus geen impact op de lopende procedures. 

Lees hier het originele artikel