Aandachtspunten bij het opstellen
en analyseren van ICT-contracten

Mr. Lynn Pype en mr. Liesa Boghaert (Timelex)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 25 april 2024


Vastgoedtransacties
door én met administratieve overheden:
overheidsopdracht of uitgesloten vastgoeddienst?

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof)

Webinar op donderdag 13 juni 2024


Ondernemingsstrafrecht:
wat wijzigt er door boek I en boek II van het Strafwetboek?

Mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024

Samen bouwen aan een minnelijke oplossing voor bouwgeschillen (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristof Uytterhoeven en Stephanie Verheyden (Caluwaerts Uytterhoeven)

Bouwzaken zijn uit hun aard tijdrovend, kostelijk en hebben ook op menselijk vlak vaak een grote impact. De Balie van Antwerpen en de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen hebben daarom op 21 juni 2023 een charter uitgewerkt met als doel het streven naar een duurzameeffectieve en proceseconomische wijze om bouwgeschillen op te lossen.

Het charter doet (uiteraard) geen afbreuk aan het recht van een partij om een gerechtelijke procedure aan te vatten.

In eerste instantie zal de advocaat dan ook – als vertrouwenspersoon van de partijen – zijn/haar cliënt moeten informeren over de mogelijkheden tot alternatieve geschillenoplossing en nagaan of dit in het voorliggende geschil wel degelijk een optie is.

Ook tijdens de procedure zal de advocaat, waar mogelijk, mee streven naar een minnelijke oplossing. Uiteraard moet en zal het belang van de cliënt daarbij steeds voorop blijven staan.

Kamer voor minnelijke schikking

Het charter zet de krijtlijnen uiteen van de “procedure” voor de kamer voor minnelijke schikking (hierna: “KMS”).

Er zijn drie manieren om een zaak aanhangig te maken bij de KMS:

  1. Op eenzijdig verzoek van een partij, waarna dit verzoek op de inleidingskamer van de bouwkamer wordt vastgesteld met oog op de oriëntatie van het dossier. Op de inleidingskamer zal met andere woorden worden nagegaan of het dossier al dan niet vatbaar is voor een minnelijke regeling. De advocaten zullen op de inleidingszitting de nodige inhoudelijke toelichting moeten kunnen verstrekken opdat de rechtbank een correcte inschatting kan maken.
  2. Op gezamenlijk verzoek van de partijen (dit kan in iedere fase van de gerechtelijke procedure).
  3. Ambtshalve na neerlegging van het deskundig eindverslag.
Nadat de zaak aanhangig is gemaakt bij de KMS, dient een voorbereidend gesprek plaats te vinden tussen de partijen en hun eventuele raadslieden zodat de KMS-zitting op efficiënte wijze kan verlopen. Partijen dienen ter zitting te duiden over welke (onderdelen van de) vorderingen zij nog geen regeling hebben kunnen treffen en waarover zij dus verder wensen te praten in aanwezigheid van de rechtbank. Zij dienen hier een formulier voor in te vullen dat uiterlijk 10 dagen vóór de zitting wordt overgemaakt aan de rechtbank. Naast het formulier, worden enkel stukkenbundels neergelegd. 

Op het formulier staat uitdrukkelijk vermeld dat de KMS-zitting vertrouwelijk zal zijn voor alle aanwezigen. De rechtbank garandeert de vertrouwelijkheid in de KMS door de behandeling in KMS te laten doorgaan onder begeleiding van een andere rechter dan diegene die de zaak ten gronde zal beoordelen wanneer geen regeling kan getroffen worden. Het proces-verbaal van de KMS-zitting bevat bovendien geen elementen over de inhoud van het geschil.

Behoudens in geval er vóór de zitting reeds een (gedeeltelijk) akkoord kan worden bereikt, worden er geen conclusies of nota’s neergelegd vóór de zitting. Indien wel al een (gedeeltelijk) akkoord werd bereikt, wordt een akkoordconclusie opgesteld, die ter KMS-zitting zal worden gehomologeerd. Indien dit akkoord pas zou worden bereikt tijdens de KMS-zitting, kunnen de advocaten van de betrokken partijen onmiddellijk na de zitting, in een naastgelegen lokaal, het vers beklonken akkoord uitwerken in een akkoordconclusie.

In uitzonderlijke gevallen, kan de zaak evenwel worden uitgesteld om de akkoordconclusie neer te leggen of om  nog enkele restpunten te behandelen.

Indien de KMS-zitting niet doorgaat of er geen regeling wordt bereikt, zal de zaak simpelweg worden hernomen in de staat waarin de gerechtelijke procedure zich bij aanvang van de KMS-zitting bevond.

Besluit

De bouwstenen voor minnelijke geschillenoplossing in bouwzaken zijn aldus gelegd. Nu is het aan ons om er samen met u mee aan de slag te gaan. Wij benadrukken daarbij nogmaals dat het belang van de cliënt uiteraard altijd primeert.

Bron: Caluwaerts Uytterhoeven

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed, Geschillen & Procedure