Raad van State legt de praktijk van het sluiten van overeenkomsten inzake opmaak RUP aan banden (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian)

Publicatiedatum: 29/11/2019

  • Het arrest van de Raad van State (RvS) dd. 26 september 2019 had betrekking op de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Vijverhof, een terrein met een kasteel en een park errond. Het kasteelpark is grotendeels gelegen in parkgebied;
  • De gemeente sloot op 30 juni 2014 een samenwerkingsovereenkomst met een private ontwikkelaar met het oog op de opmaak van het RUP Vijverhof;
  • De overeenkomst stipuleerde dat bij de ontwikkeling van de site rekening zou worden gehouden met de legitieme belangen van de private ontwikkelaar. Tevens werd gesproken over “nieuw op te richten gebouwen”, “woonfunctie”, etc. Bovendien werd er een schadevergoedingsbeding gekoppeld aan de niet-naleving van de verplichtingen;
  • De procedure voor de opmaak van het RUP werd eind 2015 opgestart. De voorlopig goedgekeurde voorschriften lieten in het parkgebied de bouw van nieuwe appartementsgebouwen en ondergrondse parkeergarage toe;
  • Niettegenstaande de indiening van 951 bezwaarschriften, werd het RUP – conform de wens van de private ontwikkelaar – definitief vastgesteld eind 2016;
  • Hiertegen werd beroep ingesteld bij de RvS. De RvS oordeelde dat de gemeente een bijzondere verbintenis was aangegaan, waardoor het onmogelijk was om nog in alle objectiviteit en zonder vooringenomenheid de verschillende op het spel staande belangen gelijktijdig te kunnen afwegen. Het besluit tot vaststelling van het RUP werd vernietigd, o.m. wegens strijdigheid met het onpartijdigheidsbeginsel;
  • Er is een duidelijke gelijkenis vast te stellen met de Uplace-arresten van 28 mei 2014 en 7 juli 2016, waar de RvS besloot tot vernietiging omwille van de convenanten gesloten tussen de betreffende overheid en een private ontwikkelaar;
  • De redenering van de RvS, en met name het onpartijdigheidsbeginsel, moeten aldus steeds indachtig worden gehouden vooraleer zulke overeenkomsten te sluiten met de overheid.

Lees hier het originele artikel