Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden in het oud en nieuw Burgerlijk Wetboek

Webinar on demand

Het nieuwe goederenrecht en de vastgoedpraktijk – 10 relevante nieuwigheden onder de loep

Webinar on demand

50 jaar Wet Breyne – Een overzicht aan de hand van rechtspraak

Webinar on demand

Buitencontractuele aansprakelijkheid in het bouwgebeuren

Webinar on demand

Voordeelpakket
‘Bouw en Aanneming’

6 Webinars on demand

Privaat versus publiek bouwrecht

Webinar on demand

Over het exploitatieverbod als veiligheidsmaatregel (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius) 

In een bijzonder interessant vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde (strafzaken) van 8 november 2021, werd door de burgerlijke partijen een exploitatieverbod gevorderd als veiligheidsmaatregel.

Deze maatregel werd op basis van deze motivering verworpen door de correctionele rechtbank:

‘Het spreekt voor zich dat de rechtbank zich voor het opleggen van een veiligheidsmaatregel baseert op de meest recente gegevens die zij ter beschikking heeft, net zoals bij herstelmaatregelen moet nagegaan worden of deze nog actueel zijn. Dat de thans bewezen tenlasteleggingen niet lopen tot op heden vormt geen enkel beletsel om een veiligheidsmaatregel op te leggen.

De rechtbank erkent dat de omwonenden en de burgerlijke partijen in het bijzonder ernstig geleden hebben onder de onaanvaardbare geurhinder die E. verspreid heeft gedurende de ten laste gelegde periode, maar op basis van de objectieve vaststellingen in het navolgend pv van 3 augustus 2021 kan de rechtbank niet vaststellen dat er thans nog steeds onaanvaardbare hinder is, noch dat E. op heden manifeste onwil toont om onaanvaardbare hinder in de toekomst te voorkomen. (…) Het exploitatieverbod komt niet onmisbaar voor om het milieubelang naar de toekomst te vrijwaren’.

Ref.: Corr. Dendermonde 8 november 2021, nr. 3701/2021, rolnr. 20D002226 (Pub508167-2).

Bron: Publius