Oude bouwovertredingen gepardonneerd? (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans Advocaten

Publicatiedatum: 16/02/2018

Onderzoek heeft uitgewezen dat er in Vlaanderen heel wat bouwovertredingen van allerhande aard en omvang terug te vinden zijn. Om de toekomst te vrijwaren van een bijkomende belasting op de open ruimte en de goede ruimtelijke ordening stelt Vlaams minister Joke Schauvliege voor om een bepaald regime uit te werken waaronder oude bouwovertredingen kunnen worden geregulariseerd.

In beginsel kan dit initiatief zeker worden toegejuicht al was het maar omdat menig verkoper dikwijls problemen ondervindt bij de verkoop van constructies waarop bouwovertredingen rusten. In het licht van de rechtszekerheid verdient het aanbeveling dat hen de kans wordt gegeven zich in regel te stellen zodat ook de kandidaat-kopers zich geen zorgen hoeven te maken dat zij eerlang dreigen te worden geconfronteerd met een herstelvordering zoals de afbraak of het uitvoeren van aanpassingswerken.

De krijtlijnen van de beoogde regularisatie moeten nog worden uitgetekend. Welke bouwovertredingen er bijvoorbeeld onder zullen vallen, is niet duidelijk.

Waakzaamheid is geboden.

Er wordt onderzocht in welke mate de Vlaamse overheid aan de regularisatie de voorwaarde kan verbinden dat de aanvrager een meerwaardevergoeding betaalt. Dit vormt in feite één van de decretale herstelmaatregelen die echter in vele gevallen niet meer kan worden gevorderd, bijvoorbeeld wegens verjaring.

Daarnaast is het ook zo dat vele geheel of gedeeltelijke onvergunde constructies reeds op basis van de geldende regelgeving kunnen worden geregulariseerd zonder dat daarvoor bijkomende voorschriften noodzakelijk zijn.

Tevens mag niet uit het oog worden verloren dat de overheid door een regularisatieaanvraag dikwijls kennis krijgt van een gebeurlijke bouwovertreding waarvan zij initieel geen kennis had en daardoor eventueel alsnog handhavend kan optreden.

Het valt af te wachten of de voorgehouden insteek van de beoogde regularisatieregeling, met name het creëren van rechtszekerheid over de waarde en de vergunningstoestand van eigendom, daadwerkelijk zal worden gehonoreerd.

In het kader van dit wetgevend initiatief zou best ook werk gemaakt worden van situaties waarbij de bouwovertredingen verjaard zijn en ook de herstelmaatregelen zonder een noodzakelijke regularisatie zodanig dat ook voor deze situaties duidelijkheid bestaat met het oog op een eventuele verkoop.

Schuermans advocaten volgt dit alles in elk geval verder op.

Kandidaat-(ver)kopers die vragen hebben bij de actuele vergunningstoestand van hun eigendom kunnen uiteraard bij ons terecht.

Lees hier het originele artikel