Onderhandelingen bij onteigeningen om het goed minnelijk te verwerven kunnen voortaan maximaal 1 jaar duren (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans Advocaten

Publicatiedatum: 22/10/2020

Op 20 oktober 2020 verscheen in het Belgisch Staatsblad het decreet van 16 oktober 2020 waarin de minnelijke onderhandelingstermijn bij onteigeningen en de onderhandelingsplicht verder werden geregeld.

Voortaan geldt er een termijn van orde van maximaal 1 jaar waarbinnen de onderhandelingen moeten gebeuren. Als de onteigenende instantie dat nuttig acht mag zij deze termijn overschrijden, doch het signaal wordt gegeven dat nukkige burgers zich na deze termijn niet meer kunnen beroepen op de onderhandelingsplicht van de onteigenende instantie. Als de onderhandelingen eerder afspringen omdat de kandidaat-onteigende die uitdrukkelijk afwijst, kan de gerechtelijke fase uiteraard sneller worden aangevat. Dit is uiteindelijk ook de insteek van de Vlaamse wetgever: projecten van algemeen belang mogen niet eindeloos worden tegengehouden door private belangen die de dingen laten aanslepen.

Voorlopige onteigeningsbesluiten die vanaf 1 december 2020 worden opgesteld, vallen onder de nieuwe regeling en dienen voortaan op straffe van nietigheid de geraamde minnelijke onderhandelingstermijn te vermelden.

Lees hier het originele artikel