Onbelast bijklussen in het appartementsgebouw… (Clabots Advocaten)

Auteur: Clabots Advocaten

Publicatiedatum: juli 2018

Wij vernemen dat de regeling die het het mogelijk maakt om 500 euro per maand onbelast bij te verdienen sinds15 juli 2018 van kracht is. Die maatregel laat werknemers (die minstens vier vijfde werken), zelfstandigen en gepensioneerden toe om tot 6.000 euro per jaar onbelast bij te verdienen met klusjes, bijlessen of met taken in het verenigingsleven.

Wie onbelast wil bijverdienen moet dat melden via een online toepassing. Die is vanaf 8 juli beschikbaar op bijklussen.be. Daar staat ook een lijst van toegelaten activiteiten.

Dit werpt de vraag nog eens opnieuw op naar het onbelast optreden als orgaan (veelal syndicus) van de VME. Dit zeker in combinatie met de verplichting van afgelopen jaar om als syndicus, professioneel of particulier, een registratie in het KBO door te voeren.

Kan een mede – eigenaar nu vanaf 15 juli 2018 tot zeker bedrag onbelast bezoldigd worden voor de geleverde diensten ?

1. De opsomming betreft eerstens prestaties die in het kader van verenigingswerk worden verricht. Dit betreft de context van socio–culturele verenigingen.

Ze zijn opgesomd als volgt :

 • Animator, leider, monitor of coördinator die algemene of socio-culturele vorming, sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt of persoon die actief is binnen de jeugdbeweging en/of speelpleinwerking;
 • Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorgermateriaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
 • Beheerder, huismeester, monitor of bewaker van vakantiekolonies, speelpleinen en jeugd- ensportkampen;
 • Coördinator of beheerder van jeugdhuizen;
 • Artistieke of kunsttechnische begeleider in de amateurkunstensector;
 • Gidsen of publieksbegeleider van cultureel erfgoed en natuur;
 • De vormingsmedewerker in het kader van de bijstand aan personen;
 • Begeleider in de opvang voor, tijdens en/of na de schooluren georganiseerd op de school of tijdens schoolvakanties evenals bij het transport van en naar de school;
 • Persoon die actief is bij initiatieven voor samenlevingsopbouw, volksontwikkeling, organisaties voor de bescherming van het leefmilieu, cultureel en historisch erfgoed, ontwikkelingssamenwerking of –educatie, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst;
 • De nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dagoppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en
  kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt;
 • Begeleider van schooluitstappen, activiteiten op school, activiteiten van het oudercomité of de ouderraad en occasionele of kleinschalige verfraaiingswerken aan de school of speelplaats;
 • Hulp en ondersteuning bieden op occasionele en kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, ordenen van archieven of de praktische organisatie van activiteiten van sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed, jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en -gezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen;
 • Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het beheer, het onderhoud en het openstellen voor het grote publiek van natuurgebieden en cultureel erfgoed;
 • Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties evenals websites met het oog op informeren, sensibiliseren of permanente educatie van een groot publiek voor sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed, jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelings-samenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en -gezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen;
 • Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema’s evenals thema’s m.b.t. het leefmilieu, bij sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed, jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelings-samenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en – gezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen en bibliotheken;
 • Ondersteuning bieden in rust- en verzorgingstehuizen evenals in centra voor personen met een handicap aanvullend op de activiteiten van het vaste personeel waaronder, en niet limitatief, mensen gezelschap houden, meehelpen bij activiteiten en uitstappen;
 • Kinderopvang volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt.

De aard alleen al van de prestaties in deze lijst, maakt dat zij weinig relevant zijn voor het gebeuren in het appartementsgebouw.

2. Voorts zijn er evenwel de prestaties die in het kader van occasionele diensten tussen burgers kunnen worden verricht, en deze zijn opgesomd als volgt, en wij onderlijnen relevante mogelijkheden :

 • onverminderd de toepassing van de gemeenschapswetgeving: kinderopvang thuis (babysit), gezinsondersteunende diensten, buitenschoolse kinderopvang en vakantieopvang, al dan niet georganiseerd in een privé woning;
 • onverminderd de toepassing van de gemeenschapswetgeving: zorg en oppas van zorgbehoevende personen;
 • bijlessen, muziek-, teken-, knutsel- of techniekles in de privé woning van de lesgever of in de woning van de opdrachtgever;
 • sportlessen;
 • kleine onderhoudswerkzaamheden aan of rondom de woning;
 • hulp bij administratie en punctuele hulp bij kleine IT-problemen, met uitsluiting van professionele boekhouding;
 • het onderhoud van grafzerken en andere herdenkingsplaatsen;
 • ondersteuning van personen bij occasionele of kleine huishoudelijke taken in de woning van de gebruiker, met uitzondering van reguliere poetshulp, waarbij ondersteuning bij de grote kuis en ontruiming van de woning wel toegelaten is;
 • hulp, ondersteuning en transport van personen: vergezellen van en gezelschap bieden aan de gebruiker en familieleden (naar afspraken, activiteiten of bij hem thuis);
 • opziener van onroerende goederen;
 • zorg, oppas en uitlaten van dieren

De taak van syndicus, Lid van de Raad van Mede Eigendom of Commissaris van de rekeningen zijn niet opgenomen in deze oplijsting.

3. Wel kan men voor de mede – eigenaar die dergelijke functie waarneemt voorzien in een onkostenvergoeding. Dat vereist dan wel dat de aangestelde mede – eigenaar alle bewijzen van deze onkosten bewaart. In dat geval gaat het niet om beroepsinkomsten en dus hoeft hij daarvoor niet aan te sluiten bij een sociale kas.

4. Wanneer men toch een echte bezoldiging wil toekennen, zal deze wel degelijk beschouwd moeten worden als een beroepsinkomen, waarvoor de mede – eigenaar nog steeds moet aansluiten bij een sociale kas. Dat impliceert niet noodzakelijk dat er sociale bijdragen moeten worden betaald…

5. Bekleedt de mede – eigenaar naast het werk als syndicus of ander orgaan van de VME een andere zelfstandige activiteit, dan komt de bezoldiging inderdaad bij de andere inkomsten als zelfstandige en dan moeten daarop de gewone sociale bijdragen (20,5%) worden betaald.

6. Is de betaalde mede – eigenaar elders verbonden als werknemer, dan is het werk als orgaan in principe een ‘bijberoep’. In dat geval betaalt men geen bijdragen indien het netto belastbaar inkomen kleiner is dan [€ 1.500] op jaarbasis.

7. Een gepensioneerde mede – eigenaar mag dubbel zoveel verdienen vooraleer hij sociale bijdragen (verlaagd tarief van 14,7%) hoeft te betalen. Het kan voorkomen dat deze een voorlopige bijdrage moet betalen van € 80 (bijberoep) of € 114 per kwartaal die desgevallend bij definitieve afrekening kan worden gerecupereerd. Om dat te vermijden kan om een vrijstelling worden verzocht.

Lees hier het originele artikel