Nieuwe regelgeving technische specificaties bouwproducten (sts) (Schoups)

Auteurs: Dimitri Verhoeven en Siegfried Busscher (Schoups) 

Publicatiedatum: 07/06/2018

Regelgeving

Er is een nieuw uitvoeringsbesluit voor de technische specificaties voor bouwproducten (STS).

Het KB van 1 februari 2018 betreffende de technische specificaties (“KB Technische Specificaties”, BS 9 februari 2018) is tot stand gekomen in uitvoering van de wet van 21 december 2013 (BS 20 januari 2014 (ed. 2)). Deze wet is op zijn beurt een uitvoering van Verordening 305/2001 tot vaststelling van de geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten. Deze verordening bevat de regels waaraan bouwproducten moeten voldoen alsook de diverse rechten en verplichtingen die rusten op de marktdeelnemers die bouwproducten verhandelen.

Verordening 305/2011 moet gekaderd worden in de zgn. Nieuwe Aanpak van de Europese Unie. Het uitgangspunt hiervan is dat enkel de essentiële veiligheidseisen van producten geharmoniseerd worden. Deze essentiële veiligheidseisen moeten vervolgens vervolledigd worden middels technische criteria, in de vorm van (geharmoniseerde Europese) normen. Op die manier blijft het aantal wetgevende bepalingen inzake productveiligheid beperkt terwijl het eerder aan de beroepssector zelf overgelaten wordt om de algemene veiligheidseisen concreter in te vullen.

Verordening 305/2011 heeft het principe van de Nieuwe Aanpak doorgetrokken naar de sector van de bouwproducten. Deze verordening bevat nl. enkele algemene maar essentiële veiligheidseisen waaraan bouwproducten moeten voldoen (Bijlage I). Het gaat o.a. om vereisten inzake stabiliteit, brandveiligheid en gezondheid. Deze eisen moeten verder geconcretiseerd worden via technische specificaties. In die optiek heeft de Belgische wetgever bepaald dat het aan de Koning toekomt om regels uit te vaardigen m.b.t. de uitvoering van de fundamentele eisen voor bouwwerken.

In dit ruimere kader kan uiteindelijk het KB Technische Specificaties geplaatst worden. Het KB Technische Specificaties bepaalt nl. op welke wijze in België technische specificaties voor bouwproducten (“STS”) kunnen uitgevaardigd worden en wat hun statuut is. Het oude MB van 6 september 1991 tot opstelling van typevoorschriften in de bouwsector wordt opgeheven.

Het begrip “technische specificaties”

Een STS is een publiek beschikbaar referentiedocument, opgesteld op basis van consensus tussen de voor het onderwerp belanghebbende partijen, dat bestemd is voor voorschrijvers en bouwheren en dat de kwaliteit in de bouw ondersteunt en een specifieke bijdrage levert voor de realisatie van bouwwerken, volgens de regels van de kunst en het goed vakmanschap (artikel 1 en 2 KB Technische Specificaties). Het uitgangspunt is dat een STS alle mogelijke aspecten van dit onderwerp behandelt, zoals keuze van producten, prestatiekenmerken, functionele kenmerken, voorschriften inzake onderhoud, etc. (artikel 5 KB Technische Specificaties). De inhoud van een STS kan evenwel beperkt worden tot enkele specifieke, relevante aspecten van het technisch onderwerp (artikel 6 KB Technische Specificaties).

Een STS bevat met andere woorden de technische vereisten die gelden ten aanzien van een specifiek onderwerp uit de bouwsector. Zo werd sinds 2011 onder meer een STS uitgevaardigd m.b.t. houtskeletconstructies en m.b.t. het buitenschrijnwerk in aluminium. Er zijn bv. ook belangrijke STS’en over luchtdichtheid en dakbedekking.

De totstandkoming van technische specificaties

De totstandkoming van een STS wordt geregeld in hoofdstuk 3 KB Technische Specificaties. In grote lijnen komt het er op neer dat verschillende belanghebbende partijen een consensus dienen te bereiken. Het komt vervolgens aan de Technische Commissie van de Bouw (“TCB”) toe om het ontwerp van STS te beoordelen en desgevallend te valideren. Het is hierbij van belang om op te merken dat een STS uiteraard geen afbreuk mag doen aan de eventuele Europese geharmoniseerde normen. Indien aldus, in uitvoering van Verordening nr. 305/2011, geharmoniseerde normen tot stand komen m.b.t. specifieke producten / productiesectoren, kan een STS hiervan niet afwijken.

Een gevalideerde STS wordt uiteindelijk gepubliceerd op de website van het secretariaat van de TCB. Op die manier wordt een STS publiek beschikbaar (artikel 2 KB Technische Specificaties). Dit is een opmerkelijk verschil met de meeste andere normen, zoals de NBN-normen. De meeste normen worden nl. enkel tegen betaling en / of via specifieke kanalen ter beschikking gesteld. Omwille van het steeds groter wordende belang van technische normen, valt het evenwel toe te juichen dat een STS op meer eenvoudige wijze, publiek toegankelijk is.

De rol en het statuut van technische specificaties

De naleving van een STS geschiedt op vrijwillige basis, tenzij de naleving specifiek opgelegd is door reglementaire, administratieve of contractuele bepalingen dan wel het bestek voor bouwwerken (artikel 3 KB Technische Specificaties). Deze redenering is in overeenstemming met het principe dat technische normen zich kenmerken door het feit dat hun naleving in principe geschiedt op vrijwillige basis. De naleving van of vermoedelijke conformiteit met een STS ontslaat de betrokkenen verder niet van hun aansprakelijkheid (artikel 4 KB Technische Specificaties). Dit is conform de algemene idee dat de naleving van normen geen vrijbrief voor aansprakelijkheid inhoudt.

Het vrijwillige karakter van normen – en dus ook van een STS – moet echter wel in zekere mate afgezwakt worden door het feit dat de naleving van normen vaak aangezien wordt als een belangrijk element richting overeenstemming met de achterliggende wettelijke vereisten. In omgekeerde zin vormt de niet-naleving van normen doorgaans een relevant bewijsmiddel in de richting van een onzorgvuldigheid / onveiligheid.

Bovendien wordt een STS juist opgesteld om een “specifieke bijdrage [te] leveren voor de realisatie van bouwwerken volgens de regels van de kunst en goed vakmanschap” (art. 1, 1° KB). In die optiek kan een STS deel uitmaken van de geldende gebruiken in de bouw. Wanneer een STS de regels van de kunst voorschrijft, maakt deze deel uit van iedere aannemingsovereenkomst, zelfs zonder uitdrukkelijke verwijzing naar de betreffende STS. Conform artikel 1135 BW wordt de aannemingsovereenkomst immers aangevuld met de geldende gebruiken, nl. de regels van de kunst.

Op die manier mag het belang van een STS en de al dan niet naleving ervan niet onderschat worden.

Zie hierover ook: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/specifieke-sectoren/kwaliteit-de-bouw/technische-specificaties-sts

Voor verdere informatie over dit onderwerp, kunt u Dimitri Verhoeven(auteur) en Siegfried Busscher (auteur en celhoofd privaat bouwrecht) raadplegen.

Lees hier het originele artikel