Nieuw onteigeningsdecreet van kracht op 1 januari 2018 (Orys Advocaten)

Auteur: Julie Lauwers (Orys Advocaten)

Publicatiedatum: januari 2018

Op 1 januari 2018 is de langverwachte nieuwe procedure rond onteigeningen in werking getreden. Het onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 heeft als doel een meer eenvormige en efficiënte onteigeningsprocedure te creëren die voortaan zal gelden voor alle onteigeningen binnen het Vlaams Gewest. Tot vorig jaar waren immers federale wetten over onteigening van toepassing, waarvan sommigen nog stamden uit de vroege 19de eeuw.

De bestaande federale onteigeningswetten zullen dus niet langer van toepassing zijn binnen het Vlaamse Gewest, behalve voor onteigening door de federale overheid zelf of door de federale overheid gemachtigde instellingen die op federale bevoegdheden betrekking hebben.

De eenvormige, snelle en efficiënte procedure speelt zowel in het belang van de overheid (projecten realiseren van algemeen belang) als dat van de burger (zekerheid over rechtspositie en een optimale rechtsbescherming).

Het decreet past ook het subsidiariteitsprincipe toe, waardoor lokale besturen voortaan autonoom kunnen beslissen of ze al dan niet een onteigening uitvoeren.

Procedureel gezien worden ook de algemeen geldende procedure de bestuurlijke en de gerechtelijke fase op mekaar afgestemd, en wordt er voortaan sneller beslist over de wettigheid van een onteigening. Nieuw is ook dat er een specifieke regeling wordt uitgewerkt voor de verplichte aankoop door de overheid van een deel van het onroerend goed dat niet onteigend werd.

Aansluitend bij het Onteigeningsdecreet keurde de Vlaamse Regering op 27 oktober 2017 het uitvoeringsbesluit goed dat een aantal praktische modaliteiten bij de werking van het Onteigeningsdecreet regelt.

Lees hier het originele artikel