Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden in het oud en nieuw Burgerlijk Wetboek

Webinar on demand

Het nieuwe goederenrecht en de vastgoedpraktijk – 10 relevante nieuwigheden onder de loep

Webinar on demand

50 jaar Wet Breyne – Een overzicht aan de hand van rechtspraak

Webinar on demand

Buitencontractuele aansprakelijkheid in het bouwgebeuren

Webinar on demand

Voordeelpakket
‘Bouw en Aanneming’

6 Webinars on demand

Privaat versus publiek bouwrecht

Webinar on demand

Nieuw decreet op komst: vereenvoudiging van de procedure voor indiening van beroep tegen een omgevingsvergunning (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian)

Publicatiedatum: 28/05/2021

 • De Vlaamse Regering besloot op 21 mei 2021 tot de bekrachtiging en afkondiging van een nieuwe decreet dat wijzigingen aanbrengt in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en dat werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 19 mei 2021;
 • Dit nieuwe decreet wil de realisatie van grote onroerende investeringsprojecten vergemakkelijken en versnellen
 • Een concurrent-projectontwikkelaar kan een andere projectontwikkelaar bij de realisatie van een project niet langer proberen te hinderen of  op te houden omwille van het algemeen belang of omwille van het belang van andere omwonenden. Hij zal immers moeten aantonen dat er sprake is van een benadeling van zijn persoonlijke belangen
 • Het decreet stelt daartoe volgende wijzigingen voor:
  • Degene die beroep instelt tegen de vergunning dient een persoonlijk en daadwerkelijk nadeel ingevolge de ingeroepen onwettigheid aan te tonen (zgn. relativiteitseis);
  • Degene die het beroep indient heeft een attentieplicht en kan dus niet kennelijk verzuimen om de ingeroepen onwettigheid aan te voeren op het nuttige ogenblik waarop het kon worden aangevoerd tijdens de bestuurlijke procedure. Dit geldt behoudens schendingen van regels die de openbare orde aanbelangen;
  • Tussenarresten zijn niet langer vereist voor het opstarten van een bemiddelingsprocedure zodat beroepen sneller kunnen worden afgehandeld; 
  • Een rechtsplegingsvergoeding kan worden toegekend aan de partij die in het gelijk gesteld wordt, zonder dat een uitspraak ten gronde vereist is. Hierdoor kan dergelijke vergoeding toegekend worden per afzonderlijke vordering en bijvoorbeeld dus reeds in de uitspraak over de schorsingsprocedure; en
  • De rolrechten moeten betaald  zijn uiterlijk bij indiening van het beroep (en niet langer binnen de 8 dagen na het ontvangen van een betalingsverzoek) teneinde te vermijden dat onnodige tijd verloren gaat ;
 • De Vlaamse regering zorgt voor de publicatie van het decreet in het Belgisch Staatsblad.

Lees hier het originele artikel