Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Handelspraktijken en consumentenbescherming:
recente topics onder de loep

Dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert (Racine)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Vastgoedtransacties
door én met administratieve overheden:
overheidsopdracht of uitgesloten vastgoeddienst?

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof)

Webinar op donderdag 13 juni 2024


Consumentenbescherming bij de verwerving
van financiële diensten: de laatste ontwikkelingen (optioneel met handboek)

Prof. dr. Reinhard Steennot (UGent)

Webinar op donderdag 30 mei 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024

Niet naleven van een afnameverplichting en opzegging van een handelshuurovereenkomst. Wetsvoorstel uit 2020 sleept aan (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Op 15 juli 2020 werd door de dames Melissa Depraetere en Anja Vanrobaeys een wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de opzegging van een handelshuurovereenkomst ingevolge het niet naleven van een afnameverplichting betreft ingediend.

De reden voor het wetsvoorstel is het feit dat heel wat horeca-uitbaters via de handelshuur of op een andere manier gebonden zijn aan een contract voor drankafname. Eind 2015 werd hierover een gedragscode vastgelegd. Hoewel de gedragscode een positieve invloed heeft gehad op heel wat ondernemingen stellen de initiatiefnemers van het wetsvoorstel vast dat dat sectororganisaties en beroepsverenigingen die geen partner zijn bij de gedragscode slechts kunnen worden aangemoedigd om dezelfde regels te volgen. Om het evenwicht tussen huurder en verhuurder te herstellen, strekt het voorstel ertoe een verbod in te voeren op het beëindigen van een huurcontract omwille van externe factoren.

Het wetsvoorstel beperkt op geen enkele wijze de afnameverplichtingen zelf: de afnameverplichtingen die vandaag de dag opgelegd kunnen worden zonder de wet te overtreden, blijven geldig en zullen ook in de toekomst bedongen kunnen worden in ruil voor het toestaan van een handelshuur. Het voorstel wil wel het opzeggen van de handelshuurovereenkomst verbieden als sanctie voor het tekort komen aan een in de overeenkomst opgenomen afnameverplichting. Enkel indien het niet-nakomen van een afnameverplichting te wijten is aan een grove en opzettelijke tekortkoming van de huurder, zal het voor de verhuurder mogelijk zijn de handelshuur te beëindigen. De bewijslast van die tekortkoming ligt bij de verhuurder.

De commissie voor Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda heeft tijdens haar vergaderingen van 24 februari en 3 maart 2021 beslist een hoorzitting te houden over het wetsvoorstel en dat verslag werd drie jaar later, op 8 mei 2024, gepubliceerd op de website van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Lees hier het Verslag

Lees hier de Volledige fiche van het Wetsvoorstel

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed, Handel & Consument