Schenkingen:
een analyse na 2022

Webinar op 7 maart 2023

Contracten anno 2023:
een praktijkgerichte blik
(Incl. handboek)

Webinar op 7 februari 2023

Appartementsrecht :
een update in het licht van recente evoluties
(Incl. ‘Handboek Goederenrecht’)

Webinar op 10 februari 2023

De Alle Bouwplaats Risico’s Verzekering (ABR)

Webinar op 9 mei 2023

Het nieuwe verbintenissenrecht:
de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Webinar on demand

Valse contracten? Kanttekeningen inzake contracten en simulatie in fiscalibus

Webinar op 8 december 2022

Niet elke omgevallen boom is burenhinder. Cassatie-arrest van 9 september 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNews 

Iemand kan slechts tot vergoeding van schade ingevolge een abnormale burenhinder gehouden zijn, indien die burenhinder is veroorzaakt door een daad, een verzuim of een gedraging die hem kan worden toegerekend.

De appelrechter (rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, van 24 maart 2020) stelt vast en oordeelt dat:

  • een boom op het perceel van de eiser is omgevallen en schade heeft aangericht op het perceel van de verweerster;
  • er die dag een hevige storm woedde waardoor in de omgeving aanzienlijke stormschade werd aangericht;
  • de boom geen tekenen vertoonde van verrotting of ziekte die de boom extra kwetsbaar maakt voor stormschade;
  • de verweerster haar vordering steunt op burenhinder;
  • indien voor een dergelijke vordering vereist is dat de hinder aan de nabuur toerekenbaar is, het hiertoe volstaat dat deze de bewaarder is van het onroerend goed dat aan de basis ligt van de hinder;
  • de eiser als bewaarder dient te worden beschouwd;
  • de schade berokkend door de omgevallen boom een abnormale burenhinder vormt die toe te rekenen is aan de bewaarder van het perceel waar de boom stond.

Door het bestaan van een bovenmatige burenhinder aan te nemen en de eiser te veroordelen tot het betalen van een compensatie, zonder vast te stellen dat die hinder te wijten is aan een daad, verzuim of gedraging die aan de eiser kan worden toegerekend, verantwoordt de appelrechter zijn beslissing niet naar recht.

Lees hier het Cassatie-arrest van 9 september 2021