Erfpacht, opstal en mede-eigendom
bekeken door een fiscale bril

Mr. Esther Everaert en mr. Lizelotte De Maeyer (Stibbe)

Webinar op vrijdag 24 november 2023


(Ver)bouwen en de impact van de
regelgeving inzake burenhinder: 15 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op donderdag 8 juni 2023


De bouwpromotieovereenkomst:
een contract met vele gezichten
Een analyse aan de hand van 10 vragen

Prof. dr. Ralph De Wit (VUB) en mr. Steve De Cauwer (De Groote-De Man)

Webinar op donderdag 19 oktober 2023

Kan ik mijn bouwplannen aanpassen tijdens de vergunningsprocedure? (Gevaco Advocaten)

Auteur: Philippe Dreesen (Gevaco Advocaten)

Wanneer je een vergunningsaanvraag ingediend hebt, is het mogelijk om in de loop van die procedure de plannen aan te passen. In principe moet het vergunningverlenend bestuur dan wel een nieuw openbaar onderzoek organiseren. Dit is niet vereist wanneer die wijzigingen tegemoet komen aan opmerkingen in adviezen of bezwaarschriften. Daarnaast mag een dergelijke planaanpassing kennelijk geen schending van de rechten van derden met zich mee brengen. Anders zullen de aangepaste plannen opnieuw moeten onderworpen worden aan een openbaar onderzoek.

Soms gebeurt een planaanpassing ook op vraag van de vergunningverlenende overheid. Wanneer zij van oordeel is dat bepaalde plannen niet stroken met de goede ruimtelijke ordening, kan zij de aanvraag eventueel vergunnen onder voorwaarden. Het decreet voorziet dat zij hierbij kan opleggen om beperkte planaanpassingen te voorzien. De aanvrager zal dan wel een wijzigingsverzoek moeten indienen, waarbij desgevallend een nieuw openbaar onderzoek vereist is.

In de vereenvoudigde vergunningsprocedure is het niet voorzien om een openbaar onderzoek te organiseren, terwijl dit in de gewone vergunningsprocedure steeds het geval is. Dit neemt niet weg dat de aanvrager na een administratief beroep zijn aanvraag met een planaanpassing kan wijzigen. In een recent arrest heeft de raad voor vergunningsbetwistingen zich uitgesproken over de vraag of een dergelijke aanpassing beperkt moet zijn. Dit is niet het geval. Een planaanpassing gebeurt niet noodzakelijk op vraag van de vergunningverlenende overheid, maar kan ook op eigen initiatief van de aanvrager. Die kan immers een wijzigingsverzoek indienen onder de volgende voorwaarden:

  • de wijzigingen doen geen afbreuk aan de bescherming van de mens of het milieu of de goede ruimtelijke ordening;
  • de wijzigingen komen tegemoet aan de adviezen of aan de standpunten, opmerkingen en bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek zijn ingediend (bij een vereenvoudigde procedure is er wel geen dergelijk openbaar onderzoek);
  • de wijzigingen brengen kennelijk geen schending van de rechten van derden met zich mee.

Deze mogelijkheid geldt zowel voor de gewone als voor de vereenvoudigde vergunningsprocedure.

Wanneer de aanvrager hiertoe het initiatief neemt moet de vergunningverlenende overheid niet nagaan of de planaanpassing al dan niet beperkt is. Zo heeft de raad voor vergunningsbetwistingen de situatie aanvaard, waarbij een aanvrager na een ongunstig verslag van de provinciaal omgevingsambtenaar o.m. de bouwdiepte van zijn project aangepast heeft van 12 naar 10 meter.

Bron: Gevaco Advocaten

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed