Het beroep van architect:
de wet van 3 mei 2024 en recente belangrijke rechtspraak

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op vrijdag 11 oktober 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Boek 7 ‘Bijzondere contracten’
en de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 7 november 2024


Appartementsrecht:
een overzicht van recente ontwikkelingen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Andersen in Belgium)

Webinar op donderdag 5 december 2024

Kan ik in beroep gaan tegen een vergunning verleend aan mijn buur? (Dehaese & Dehaese)

Auteur: Jessie Deckmyn (Dehaese & Dehaese)

Wanneer een omgevingsvergunning verleend wordt voor een project, kunnen omwonenden hiertegen een omgevingsberoep indienen. Zij zouden immers hinder of andere nadelige gevolgen kunnen ondervinden van die beslissing. Zij hebben dus belang om een vergunningsbeslissing te bestrijden. Bij een weigering kan de aanvrager een beroep indienen. Hij heeft ook het vereiste belang. Op die manier kan hij alsnog een vergunning bekomen.

BINNEN WELKE TERMIJN MOET JE ALS PUBLIEK BEROEP INDIENEN?

Je beroepsdossier dien je bij de deputatie in binnen een termijn van 30 dagen. Deze termijn start de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing waartegen je in beroep gaat.

BINNEN WELKE TERMIJN MOET JE ALS AANVRAGER BEROEP INDIENEN?

Je dient je beroepsdossier in bij de deputatie binnen een termijn van 30 dagen. Deze termijn start de dag na de dag waarop je de beslissing in eerste aanleg digitaal ontvangt van de gemeente via het Omgevingsloket.

EEN OMGEVINGSBEROEP WERKT SCHORSEND.

Het instellen van een beroep schorst in principe de uitvoering van de vergunningsbeslissing die genomen is door het college van burgemeester en schepenen in eerste aanleg. Dit betekent dat de verleende vergunning niet mag worden uitgevoerd.

Bij een ontvankelijk en volledig omgevingsberoep onderzoekt de provincie de vergunningsaanvraag opnieuw in zijn totaliteit en worden alle noodzakelijke adviezen opnieuw opgevraagd. Ook het betrokken college van burgemeester en schepenen wordt om advies gevraagd, tenzij dat college het beroep instelde. De vergunningsaanvrager en/of de beroeper kan vragen om gehoord te worden tijdens de beroepsprocedure. Alle partijen worden dan uitgenodigd op de hoorzitting bij de deputatie van de provincie alvorens de deputatie een beslissing neemt.
De deputatie beslist over het beroep, rekening houdend met alle beschikbare gegevens, standpunten en beoordelingsgronden. Tegen de beslissing van de deputatie kan beroep ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Bron: Dehaese & Dehaese

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed, Verbintenissen & Goederen