Inbreuken inzake ruimtelijke ordening en eigen verantwoordelijkheid van het orgaan van de rechtspersoon. Cassatie 7 juni 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 01/09/2019

Artikel 6.1.49 legt een administratieve geldboete op aan de persoon die handelingen, werken of wijzigingen voortzet in strijd met een door de stedenbouwkundige inspecteur bekrachtigd bevel tot staking. Hiertoe is vereist dat de inbreuk op het bevel tot staking wetens en willens plaatsvindt.

Voor het opleggen van een administratieve geldboete met toepassing van voornoemde bepaling volstaat het wetens en willens voortzetten van handelingen, werken of wijzigingen in strijd met een door de stedenbouwkundig inspecteur bekrachtigd bevel tot staking. De enkele omstandigheid dat een natuurlijke persoon bij het doorbreken van een stakingsbevel is opgetreden als orgaan van een rechtspersoon, doet geen afbreuk aan zijn eigen verantwoordelijkheid voor de miskenning van het stakingsbevel wanneer vaststaat dat hij het bevel tot staking wetens en willens heeft doorbroken.

De appelrechter die oordeelt dat de persoonlijke aansprakelijkheid van de verweerder, zaakvoerder, niet in het gedrang komt omdat enkel de vennootschap baat had bij de miskenning van het stakingsbevel en de verweerder geen “eigen opzet nastreefde”, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Lees hier Cassatie-arrest van 7 juni 2019

Studiedag ‘Omgevingsrecht: 3 actuele topics in de kijker’ op vrijdag 6 december 2019’

LegalNews.be en Larcier organiseren op vrijdag 6 december 2019 de studiedag ‘Omgevingsrecht: 3 actuele topics in de kijker’ inclusief het  ‘Jaarboek Omgeving TeRecht 2018’ (uitgave Larcier – juni 2019) tijdens dewelke mr. Michiel Deweirdt (advocaat-vennoot Odigo Advocaten en voorzitter Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed) het onderwerp ‘Het Onteigeningsdecreet: een eerste evaluatie’ behandelt.