Appartementsrecht:
een overzicht van recente ontwikkelingen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Andersen in Belgium)

Webinar op donderdag 5 december 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Het beroep van architect:
de wet van 3 mei 2024 en recente belangrijke rechtspraak

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op vrijdag 11 oktober 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Handelspraktijken en consumentenbescherming:
recente topics onder de loep

Dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert (Racine)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024

Hypothecaire kredieten. KB van 27 september 2023 verlaagt de maximale dossierkosten (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

De invoering van de maxima in het KB van 24 februari 2017 houdende uitvoering van de artikelen VII.141, § 2, tweede lid, en VII.145, zesde en zevende lid, van het Wetboek van economisch recht met het oog op de vaststelling van maximale dossierkosten bij een hypothecair krediet met een onroerende bestemming werd ingegeven door de noodzaak om de consument te beschermen tegen buitensporige kosten, maar het KB heeft een ongewenst effect gehad, namelijk dat de door de Koning vastgestelde maximumtarieven sindsdien door de banken worden toegepast als de aan te rekenen vaste prijs, zoals vastgesteld door het Prijzenobservatorium. Het Prijzenobservatorium heeft namelijk aangetoond dat kredietinstellingen tussen 2014 en 2018 de prijs voor het afsluiten van een woningkrediet anders dan een hypotheekvrij overbruggingskrediet en herfinanciering bij dezelfde kredietgever, waarvoor de maximumbedragen lager waren, met gemiddeld ongeveer vijftig procent hebben verhoogd zonder duidelijke rechtvaardiging.

De maatregel van 2017 voorkwam dat de dossierkosten de grens van €500 zouden overschrijden, maar de kredietinstellingen hebben de aanvraagkosten verder verhoogd tot het wettelijke maximum van €500, zoals blijkt uit recente cijfers.

De aldus in 2017 vastgestelde wettelijke maxima zijn niet meer aangepast zijn aan de steeds snellere verwerking van aanvragen vandaag en de kosten zijn momenteel te hoog, waardoor de toegang tot eigendom bemoeilijkt wordt.

Daarom wordt In artikel 1 van het KB van 24 februari 2017 de volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden “500 euro” vervangen door de woorden “350 euro”;

2° paragraaf 1, derde lid, worden de woorden “800 euro” vervangen door de woorden “650 euro”;

3° paragraaf 2, worden de woorden “herfinanciering” vervangen door de woorden “wijziging van het kredietcontract”.

Artikel 1 is van toepassing op de kredietovereenkomsten waarvan het krediet of de wijziging van de kredietovereenkomst bij de kredietgever werd aangevraagd vanaf 1 januari 2024.

Het besluit treedt in werking op 1 januari 2024.

Lees het KB van 27 september 2023