Het Vlaams Parlement keurt het verplicht asbestinventarisattest goed (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian)

Publicatiedatum: 12/04/2019

  • Op 20 maart 2019 heeft het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van titel X van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (het Decreet) goedgekeurd;
  • Dit Decreet streeft naar een versnelde afbouw van risicovolle asbesthoudende materialen in Vlaanderen met het oog op een asbestveilige toestand in 2040. Het voert (i) enerzijds een algemene plicht in tot het nemen van maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om het gevaar voor de gezondheid van de mens of voor het milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken en anderzijds een specifieke verwijderingsplicht in voor publieke personen, (ii) specifieke verbodsbepalingen in, onder andere het verbod om constructies zoals zonnepanelen te bevestigen aan of over asbesthoudende dak- en gevelbekledingen en (iii) een verplicht asbestinventarisattest in;
  • Het Decreet maakt een onderscheid tussen een eigenaar van een private constructie en een eigenaar van een publieke constructie;
  • Elke eigenaar van een constructie met risicobouwjaar, namelijk het jaar 2000 of ouder, is verplicht om tegen 31 december 2031 een asbestinventarisattest te hebben;
  • Het asbestinventarisattest bevat minstens de geldigheidsduur, de datum, de unieke code en de gegevens die de asbestinventaris bevat. De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast voor de verdere inhoud, de aflevering en de geldigheidsduur ervan;
  • Het asbestinventarisattest wordt opgesteld door een gecertificeerd asbestdeskundige en wordt nadien afgeleverd door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM);
  • Op het moment van het sluiten van een onderhandse akte of overeenkomst tot overdracht van een constructie met risicobouwjaar moet de kandidaat-verwerver beschikken over een kopie van een geldig asbestinventarisattest. In alle authentieke akten vermeldt de notaris of een geldig asbestinventarisattest is overhandigd aan de verwerver, alsook neemt hij de datum en de unieke code van het asbestinventarisattest op;
  • In geval van huur overhandigt de verhuurder bij het aangaan van de huur een kopie van het asbestinventarisattest aan de huurder. Als dit nog niet beschikbaar is bij het aangaan van de huurovereenkomst, wordt het binnen een termijn van één maand na de datum van het asbestinventarisattest overhandigd;
  • Wanneer de constructie onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom valt, wordt zowel voor de gemeenschappelijke delen als voor elk betrokken privédeel een afzonderlijk asbestinventarisattest uitgereikt;
  • Wij houden u verder op de hoogte in geval van nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het verplicht asbestinventarisattest, alsook bij een eventuele effectieve integratie in de Vlaamse Woningpas.

Lees hier het originele artikel