Het nieuwe as-builtattest (Adhemar Advocaten)

Auteur: Stefanie Debeuf (Adhemar Advocaten)

Publicatiedatum: 09/02/2018

Het decreet houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (ook wel gekend als de “Codextrein”) trad grotendeels in werking op 30 december 2017. Dit decreet brengt heel wat wijzigingen met zich mee op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. Ook het zogenaamde “as-builtattest” werd hervormd.

Adhemar Advocaten licht u deze hervorming hierna kort toe.

Het as-builtattest was in zijn oude vorm een attest waarin werd verklaard dat handelingen betreffende een constructie of een gebouwencomplex niet of slechts marginaal afwijken van de plannen die het voorwerp uitmaken van de bouw- of omgevingsvergunning of de melding. Dit attest werd uitgereikt door een erkende instantie of persoon en werd vervolgens gevalideerd door het college van burgemeester en schepenen.

Hieraan werd een informatieverplichting gekoppeld. Elke verkoop-, huur- (voor meer dan negen jaar), erfpacht- of opstalovereenkomst moest aangeven dat er een as-builtattest was uitgereikt en gevalideerd.

Bovenstaande regeling is echter nooit in werking getreden.

Welke wijzigingen brengt de Codextrein met zich mee?

In de eerste plaats maakt de Codextrein het mogelijk om niet-vergunningsplichtige handelingen, van vergunning vrijgestelde handelingen en meldingsplichtige handelingen te combineren met reeds vergunde handelingen.

Het Departement Ruimte Vlaanderen geeft hier als voorbeeld dat het mogelijk is om de buitengevels van een gebouw te schilderen tijdens de bouw ervan, ook al is dat schilderen strikt genomen niet opgenomen in de bouwvergunning.

Zulke combinatie van vergunningsplichtige en niet-vergunningsplichtige handelingen is vanzelfsprekend niet toegestaan als dit tegen een uitdrukkelijk verbod in de vergunning ingaat of indruist tegen de vergunnings- of meldingsplicht uit een provinciale of gemeentelijke stedenbouwkundige verordening.

Daarnaast wordt het ‘metsershaar’-beginsel in de nieuwe regelgeving verankerd. Dit is een technische tolerantiemarge of foutenmarge die wordt gehanteerd bij het oprichten van constructies. Het omzetten van de bouwplannen in de praktijk brengt immers altijd aanpassingen met zich mee. Een bouwwerk zal immers altijd ergens afwijken van de plannen. Daarom bepaalt de nieuwe regelgeving dat er geen grotere afwijkingen in maatvoering mogen zijn dan deze die inherent verbonden zijn aan het bouwproces.

Gevolgen voor het as-built attest

De rol van het nieuwe as-built attest beperkt zich in de nieuwe regelgeving tot een louter technische vaststelling van de legaliteit.  Het is de architect die de bouwwerken begeleidt die het as-built attest kan opmaken.

In het attest bepaalt hij onder meer:

  • Of de bepalingen rond het ‘metsershaar’ werden nageleefd;
  • Of er gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid om vergunde handelingen te combineren met niet-vergunningsplichtige handelingen, van vergunning vrijgestelde handelingen of meldingsplichtige handelingen.

De architect bezorgt het attest achteraf aan het college van burgemeester en schepenen. Een validatie is niet meer nodig, aangezien het attest slechts een facultatief karakter heeft.

Deze nieuwe regeling is in werking getreden op 30 december 2017 en kan worden toegepast op reeds lopende bouwdossiers.

Lees hier het originele artikel