Het beroep van architect over de grenzen heen (Adhemar Advocaten)

Auteur: Stefanie Debeuf (Adhemar Advocaten)

Publicatiedatum: 25/08/2017

Niet alleen architecten met een Belgisch diploma kunnen in België hun beroep uitoefenen. Ook personen die hun diploma hebben behaald in een ander land hebben dankzij de Europese Beroepskwalificatierichtlijn de mogelijkheid om zich in België te vestigen als architect. Deze Europese richtlijn werd in 2013 versoepeld.  Als een gevolg hiervan paste de federale wetgever de wet op de bescherming van de beroepstitel van de architect (Architectenwet) deze zomer aan.

Adhemar Advocaten zet voor u de voornaamste wijzigingen op een rij.

Wie in België het beroep van architect wenst uit te oefenen, moet houder zijn van het vereiste diploma. In de meeste gevallen zal dit een Belgisch diploma zijn. Toch komt het vaak voor dat een onderdaan van een andere EU-lidstaat, zoals bijvoorbeeld Nederland, zijn beroep in België wenst uit te oefenen.

De Europese Beroepskwalificatierichtlijn, die tevens werd omgezet naar Belgisch recht, biedt hier een oplossing.

Zo mogen de onderdanen van een EU-lidstaat of van een staat waarop de Europese Beroepskwalificatierichtlijn van toepassing is (met name Zwitserland), de Belgische titel van architect voeren als zij houder zijn van één van de diploma’s, getuigschriften of certificaten die werden opgenomen in bijlage 1B bij de Architectenwet. Bijlage 1B en ook andere bijlagen met de voorwaarden en de opleidingstitels werden echter niet bij de Architectenwet gevoegd. De wetgever zal deze vergetelheid zo spoedig mogelijk moeten rechtzetten.

Daarnaast mogen ook personen die een opleiding hebben gevolgd aan een Duitse Fachhochschule zich in België architect noemen. Hieraan zijn echter nog meer voorwaarden verbonden. Zo moeten zij 4 jaar beroepservaring hebben in Duitsland en mag de opleiding niet later dan 17 januari 2014 zijn aangevangen.

Wanneer buitenlandse architecten in België hun beroep wensen uit te oefenen, is het uiteraard belangrijk dat ze zich verstaanbaar kunnen maken. Daarom voorziet de wet erin dat zij over voldoende talenkennis moeten beschikken. Deze talenkennis kan ook worden gecontroleerd. De controles moeten wel evenredig zijn met de uit te voeren activiteit.

Ook zal de persoon die zijn diensten tijdelijk in België wenst aan te bieden bij zijn eerste binnenkomst aan de Orde van Architecten een dossier moeten voorleggen. Aan dit dossier moet onder meer een verzekeringsattest inzake de beroepsaansprakelijkheid worden toegevoegd. Indien de persoon afkomstig is uit een lidstaat waar het beroep van architect niet gereglementeerd is, dan moet hij een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij in de 10 voorgaande jaren het beroep van architect gedurende minstens 1 jaar heeft uitgeoefend.

Ten slotte zal de Orde van Architecten uitzonderlijk ook een proef mogen opleggen of iemands beroepskwalificaties mogen onderzoeken, zoals bijvoorbeeld wanneer er een gevaar zou zijn voor de veiligheid.

De Europese Beroepskwalificatierichtlijn laat toe dat ook houders van een buitenlands diploma het beroep van architect in België uitoefenen. Deze erkenning gebeurt evenwel niet zomaar. Er zijn, zoals hierboven werd beschreven, enkele voorwaarden aan verbonden. De recente omzetting van de richtlijn liep echter niet perfect, aangezien er verschillende essentiële bijlagen niet bij de Architectenwet werden gevoegd. Het is nu aan de wetgever om dit euvel zo snel mogelijk recht te zetten.

Lees hier het originele artikel