Algemene voorwaarden
anno 2023:
20 problematische standaardclausules

Webinar on demand

Drafting agreements in English: mastering the consequences

Webinar op 11 mei 2023

Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed (incl. boek)

Webinar op 20 april 2023

Het nieuwe verbintenissenrecht:
de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Webinar on demand

Valse contracten? Kanttekeningen inzake contracten en simulatie in fiscalibus

Webinar op 25 mei 2023

De webshop juridisch doorgelicht

Webinar on demand

Handelshuurhernieuwing weigeren: beweerde tekortkomingen moeten door de verhuurder gespecifieerd worden. Cassatie 2 februari 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Bekijk de praktijkgerichte webinar on demandHandelshuur: overzicht van relevante rechtspraak‘, (opname van 18 november 2022) door mr. Luc Linders (advocaat-vennoot Monard Law), incl. uitgebreide cursus.

Wat zegt de wet?

Art. 16.I. De verhuurder kan de hernieuwing van de huur weigeren om een van de volgende redenen:

4° Alle grove tekortkomingen van de huurder aan de verplichtingen die voor hem uit de lopende huur voortvloeien, met inbegrip van de waardevermindering van het onroerend goed veroorzaakt door de huurder, de zijnen of zijn rechtverkrijgenden, en van belangrijke veranderingen in de aard of de wijze van exploitatie van de handel aangebracht zonder instemming van de verhuurder, alsook elke ongeoorloofde handeling van de huurder die, objectief beschouwd, de voortzetting van de contractuele betrekkingen tussen de verhuurder en de huurder onmogelijk maakt.

Wanneer de verhuurder eigenaar is van de handelszaak die in het verhuurde goed geëxploiteerd wordt en de huur zowel het verhuurde goed als de handelszaak betreft, dienen bij de beoordeling van de grove tekortkomingen van de huurder aan de verplichtingen die voor hem uit de lopende huur voortvloeien, in aanmerking te worden genomen niet alleen de verplichtingen die het genot van het onroerend goed, maar ook die welke de exploitatie van de handel betreffen, onder meer de verplichting om de instandhouding van de handelszaak te verzekeren.

Indien de huurder betwist dat de verhuurder gerechtigd is de in de voorafgaande leden opgegeven redenen in te roepen, wendt hij zich tot de rechter binnen dertig dagen na het antwoord van de verhuurder, op straffe van verval.

Wat was de visie van het Hof van Cassatie?

De verhuurder kan zich niet beperken tot een pure verwijzing naar de bepalingen van de wet, zonder in detail de tekortkomingen te vermelden. Op die wijze kan de huurder zich onmogelijk verdedigen!

Lees hier het Cassatie-arrest van 2 februari 2023