Fiscale aspecten van het vruchtgebruik na het
nieuwe goederenrecht

Webinar op 9 februari 2023

Appartementsrecht :
een update in het licht van recente evoluties
(Incl. ‘Handboek Goederenrecht’)

Webinar op 10 februari 2023

Het nieuwe verbintenissenrecht:
de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Webinar on demand

Samenwerken met andere ontwerpers in de bouw:
contractuele en vennootschapsrechtelijke
tips en valkuilen

Webinar op 3 maart 2023

Bouwovertredingen anno 2022

Webinar on demand

Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden in het oud en nieuw Burgerlijk Wetboek

Webinar on demand

Grondwettelijk Hof hakt knopen door rond het statuut van de schriftelijke besluitvorming (Reyns Advocaten)

Auteur: Christian Stoop (Reyns Advocaten)

Sinds 30 december 2021 werd de versoepeling van de schriftelijke besluitvorming in de schoot van de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) opnieuw ingevoerd. Het betreft een tijdelijke maatregel die voorlopig geldt tot 31 mei 2022.

Wat impliceert deze versoepeling ?

Voor de versoepelde, tijdelijke besluitvorming geldt het normale quorum : beslissingen kunnen genomen worden wanneer geldige stembrieven worden ontvangen van meer dan de helft van de mede-eigenaars en voor zover zij ten minste de helft van de aandelen bezitten. Voor de stemresultaten gelden de normale meerderheden zoals vooropgesteld in art. 3.88 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Aanleiding van de uitspraak

Een geschil betreffende het plaatsen van een elektrische laadpaal dat was voorgelegd aan de Vrederechter van Elsene gaf de concrete aanleiding tot de uitspraak.

De vraag naar installatie was de mede-eigenaar geweigerd in een door de syndicus georganiseerde schriftelijke stemming. De mede-eigenaar had bij de Vrederechter beroep ingesteld om deze beslissing te vernietigen.

Art. 3.87,§11 BW bepaalt: ‘De leden van de vereniging van mede-eigenaars kunnen, …, schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren’. Er staat niet ‘algemene vergadering’ maar wel ‘de leden van de vereniging van mede-eigenaars’.

Volgens de VME zou een schriftelijke stemming derhalve geen algemene vergadering vertegenwoordigen.

Art. 3.92,§3 BW bepaalt immers : ‘Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen…’. Dus niet : een beslissing van de leden van de algemene vergadering zoals voorzien in art. 3.87,§11 BW.

Arrest van het Grondwettelijk Hof van 17 maart 2022

Het antwoord van het Grondwettelijk Hof is klaar en duidelijk : ‘In tegenstelling tot wat de VME voor de Vrederechter aanvoert, is een volgens die schriftelijke procedure genomen beslissing een beslissing van de algemene vergadering van mede-eigenaars’.

Met andere woorden, een mede-eigenaar kan dus beroep instellen bij de vrederechter tegen een schriftelijk genomen beslissing. Dit beroep moet ingesteld worden binnen de termijn van 4 maanden vanaf de datum waarop de algemene vergadering plaatsvond. Startpunt voor de 4 maanden is de datum van het verstrijken van de termijn waarover de mede-eigenaars beschikken om hun stem te doen toekomen (i.e. de deadline voor het inzenden van de stembrieven). Vandaag ligt die termijn onder het versoepelde regime op 3 weken of bij spoedeisende gevallen op 8 dagen.

Bron: Reyns Advocaten