Summer Deal
‘Bouw – Actualia’

7 webinars on demand

Summer Deal
‘Bouw – Aansprakelijkheid’

4 webinars on demand

Summer Deal
‘Het nieuwe goederenrecht’

6 webinars on demand

Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden in het oud en nieuw Burgerlijk Wetboek

Webinar on demand

Het nieuwe goederenrecht en de vastgoedpraktijk – 10 relevante nieuwigheden onder de loep

Webinar on demand

50 jaar Wet Breyne – Een overzicht aan de hand van rechtspraak

Webinar on demand

Er kan afgeweken worden van kavelgrenzen in een verkaveling van meer dan 15 jaar oud (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius)

Publicatiedatum: 28/04/2021

Artikel 4.3.1., §1, 1e lid VCRO bepaalt dat een omgevingsvergunning wordt geweigerd als het aangevraagde onverenigbaar is met (a) stedenbouwkundige voorschriften, voor zover daarvan niet op geldige wijze is afgeweken; (b) verkavelingsvoorschriften in zaken van wegenis en openbaar groen; (c) andere verkavelingsvoorschriften dan deze die vermeld zijn onder ‘b’ voor zover de verkaveling niet ouder is dan 15 jaar op het ogenblik van de indiening van de vergunningsaanvraag, en voor zover van die verkavelingsvoorschriften niet op geldige wijze is afgeweken.

In het arrest nr. RvVb-A-1920-0866 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 26 mei 2020 oordeelde de RvVb dat artikel 4.3.1., §1, 1e lid, c) VCRO niet toelaat om voorbij te gaan aan de kavelindeling uit het verkavelingsplan, zelfs als de verkaveling ouder is dan 15 jaar.

Met arrest nr. 250.183 van 23 maart 2021 vernietigt de Raad van State deze uitspraak en stelt dat uit genoemde afwijkingsbepaling uit de VCRO blijkt dat enkel (a) de verkavelingsvoorschriften die betrekking hebben op de wegenis en openbaar groen en (b) de andere verkavelingsvoorschriften die niet ouder zijn dan 15 jaar op het ogenblik van de indeling van de vergunningsaanvraag en waarvan niet op geldige wijze is afgeweken, een weigeringsgrond vormen. De grafische voorschriften die een indeling van het perceel in kavels en dus de wijze van inrichting van de verkaveling vastleggen, zijn, aldus de Raad van State, deel van de reglementaire voorschriften van de vergunde verkaveling, zodat daaraan wel degelijk kan voorbijgegaan worden mits de verkaveling meer dan 15 jaar oud is.

Lees hier het originele artikel