Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Vastgoedtransacties
door én met administratieve overheden:
overheidsopdracht of uitgesloten vastgoeddienst?

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof)

Webinar op donderdag 13 juni 2024

Einde recht van opstal zonder vergoeding. Ontstaat het voordeel van alle aard voor de bedrijfsleider bij afsluiten of op het einde? (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Webinar ‘Erfpacht, opstal en mede-eigendom bekeken door een fiscale bril’ door mr. Esther Everaert, advocaat Stibbe / praktijkassistent KU Leuven en mr. Lizelotte De Maeyer, advocaat Stibbe, zoals steeds opgenomen in een professionele studio. Op 24 november 2023 live (15.00-17.00 uur), nadien on demand aangeboden.

***

Het recht van opstal is een zakelijk recht om gebouwen, werken of beplantingen te hebben voor het geheel of een deel, op, boven of onder andermans grond. Krachtens artikel 6 van de Opstalwet treedt de grondeigenaar bij het eindigen van het recht van opstal in de eigendom van de gebouwen, werken of beplantingen, en is hij ertoe gehouden de actuele waarde daarvan te betalen aan de opstalhouder die over een retentierecht beschikt zolang de betaling niet is voldaan. Partijen kunnen daarvan, met toepassing van artikel 8, afwijken.

Volgens het Hof van Cassatie volgt uit deze bepalingen dat de natrekking van de eventuele opstallen in principe slechts intreedt bij de beëindiging van het opstalrecht. Het is slechts op dat ogenblik dat de opstalgever-bedrijfsleider desgevallend van een gunstige natrekking geniet en hem derhalve een voordeel van alle aard wordt toegekend, ongeacht of zulks reeds was bedongen in de opstalovereenkomst.

Cassatiearrest van 16 juni 2023

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed, Verbintenissen & Goederen