Bouwteam(overeenkomsten):
een praktijkgerichte analyse

Mr. Michael Thielens (MT Law)

Webinar op vrijdag 15 maart 2024

De verkoop van in of op appartementsgebouwen of multifunctionele gebouwen opgewekte groene stroom. Nieuw decreet goedgekeurd op 21 december 2022 (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Op 29 november 2022 werd een voorstel van decreet ingediend tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de verkoop van in of op appartementsgebouwen of multifunctionele gebouwen opgewekte groene stroom betreft.

De levering van groene stroom door een vereniging van mede-eigenaars (VME) of door een of meer eigenaars van een appartementsgebouw binnen datzelfde appartementsgebouw tegen betaling aan meerdere netgebruikers van de individuele kavels, viel immers buiten het toepassingsgebied van energiedelen, de peerto-peerhandel.

Maar de verkoop van die stroom kon tegemoetkomen aan het ‘split incentive’-dilemma: de verhuurders zien hun investering terugbetaald en de huurders betalen een lagere stroomprijs.
Ook als bijvoorbeeld een VME of een of meer eigenaars van een appartementsgebouw een lening aangaan of als een derde partij de investering van de PV-installatie op het appartementsgebouw op zich neemt, kan die investering worden terugverdiend door de verkoop van stroom. Het was dus wenselijk om de kleinschalige verkoop van stroom binnen een appartementsgebouw toe te staan zonder dat de verkoper wordt beschouwd als stroomleverancier.

Om dat te faciliteren werd nu in het Energiedecreet van 8 mei 2009 naast de definitie van energiedelen (als een kosteloze toekenning van zelfgeproduceerde stroom) ook een sui-generisregeling voor de verkoop van groene stroom in een appartementsgebouw opgenomen. Daarnaast werd in artikel 7.2.1 van het Energiedecreet bij de personen die aan energiedelen kunnen doen uitdrukkelijk gesteld wanneer ze vrijgesteld worden van de verplichtingen krachtens artikel 4.3.1, eerste lid, artikel 4.3.2 en artikel 7.5.1, eerste lid, als het delen een verkoop inhoudt. Dat is dus het geval voor de actieve afnemers die stroom delen in een gebouw. Er werd daarom in het Energiedecreet een nieuw artikel 7.2.3 opgenomen, dat een suigenerisregeling bevat. Dat artikel bepaalt dat een VME de groene stroom die wordt geproduceerd in of op het gebouw in mede-eigendom (bijvoorbeeld een appartementsgebouw) of de aanhorigheden van dat gebouw, kan verkopen aan de afnemers in dat gebouw, in het bijzonder ook aan huurders, en dus niet-investeerders. Die verkoop wordt niet beschouwd als de levering van stroom door een leverancier en wordt bijgevolg vrijgesteld van een leveringsvergunning en de bijbehorende leveranciersverplichtingen. Het Energiedecreet van 8 mei 2009 bepaalde immers dat elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die elektriciteit verkoopt aan afnemers (behoudens de gevallen waarin de verkoop plaatsvindt via een directe lijn, een directe leiding of een privédistributienet), beschouwd wordt als een leverancier en daardoor ook aan de relevante leveranciersverplichtingen moet voldoen.

Om die verkoop van groene stroom door de VME te faciliteren wordt die nu vrijgesteld van de verplichtingen krachtens artikel 4.3.1, eerste lid, artikel 4.3.2 en artikel 7.5.1, eerste lid, van het Energiedecreet. Als de VME de stroom toch kosteloos wil toekennen, blijft uiteraard de regeling van  energiedelen, vermeld in artikel 7.2.1, nog steeds mogelijk.

Deze regeling is van overeenkomstige toepassing op:

  • de eigenaar die van de VME het recht heeft gekregen om de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw daarvoor privatief in gebruik te nemen, bijvoorbeeld voor een private zonnepaneelinstallatie op het dak;
  • de enige eigenaar van het volledige appartementsgebouw;
  • de eigenaar in onverdeeldheid van het hele appartementsgebouw die van de andere eigenaars in onverdeeldheid het recht heeft gekregen om een deel van het appartementsgebouw daarvoor privatief in gebruik te nemen.

Het decreet werd aangenomen op 21 december 2022.

Lees hier het voorstel van decreet 

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed