De krachtlijnen van de nieuwe bosregeling (Liedekerke)

Auteur: Filip De Preter (Liedekerke)

Publicatiedatum: 24/07/2018

Op de superministerraad van 20 juli 2018 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan een voorontwerp van decreet inzake de bescherming van waardevolle bossen.

De nieuwe regeling komt in de plaats van de bestaande regeling van artikel 90bis, §1 van het Bosdecreet. In uitvoering van die regeling had de Vlaamse Regering op 31 maart 2017  de zogenaamde “boskaart” goedgekeurd. Na veelvuldig protest heeft zij die kaart op 22 mei 2017 weer ingetrokken. De Vlaamse Regering kondigde toen een herziening van artikel 90bis van het Bosdecreet aan.

De nieuwe regeling vertrekt van een moratorium op nieuwe ontbossingen. Ontbossingen zijn in de toekomst in principe verboden. Op dit principe gelden wel een aantal uitzonderingen. Het verbod geldt met name niet als het bebost terrein:

  • behoort tot een bos dat kleiner is dan 1 ha,
  • behoort tot een bosgeheel van minder dan 3 ha, waarvan niet meer dan 1ha gelegen is in woon- of industriegebied
  • gelegen is in een gebied dat tot wonen of industrie is bestemd door een bestemmingsplan of een verkaveling van na 1 mei 2000.

Hierbuiten geldt er dus een principieel verbod. De Vlaamse Regering kan dit verbod wel buiten werking stellen via een zogenaamde “ontheffing”. De initiatiefnemer zal dus steeds een ontheffing moeten aanvragen voordat hij een omgevingsvergunning aanvraagt.

Als de Vlaamse regering de ontheffing weigert, moet zij voor het boscomplex een ruimtelijk uitvoeringsplan vaststellen. De eigenaar kan vervolgens beroep doen op de normale regeling inzake planschade. De regeling voorziet ook in een mogelijkheid om de Vlaamse Regering te verplichten tot aankoop van het terrein.

De Vlaamse Regering zal dit voorontwerp nu voorleggen aan diverse adviesinstanties, en zal het vervolgens indienen bij het Vlaams Parlement.

Lees hier het originele artikel

Gerelateerd nieuws:

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.