Brussel – Stedenbouw en leefmilieu – nieuwe verlenging van de termijnen (Schoups)

Auteur: Charles Poncelet (Schoups)

Publicatiedatum: 13/01/2021

Bij volmachtbesluit nr. 2020/038 van 10 juni 2020 had de Brusselse regering besloten sommige termijnen voor de behandeling van vergunningsaanvragen te verlengen met een periode van 6 maanden. De termijn waarbinnen de overlegcommissie haar advies moet uitbrengen, werd eveneens met 45 dagen verlengd. Deze verlengingen van de termijnen gingen ook gepaard met wijzigingen in de modaliteiten en de werking van de openbare onderzoeken en overlegcommissies.

Deze verlenging is van toepassing op de volgende aanvragen:

  • lopende aanvragen die vóór 15 juni 2020 werden ingediend en waarvoor de behandelingstermijnen werden opgeschort door besluit nr. 2020/001 van de Brusselse regering ;
  • aanvragen die werden ingediend tussen 16 juni 2020 en 31 december 2020.

Met het oog op de tweede inperking waartoe in oktober 2020 werd besloten, achtte de regering het noodzakelijk om bepaalde termijnen inzake stedenbouwkundige en milieuvergunningen opnieuw te verlengen, alsook inzake erkenningen en aanvraagprocedures inzake energiebeheersing en de elektriciteits- en gasmarkt.

Met het oog hierop heeft de regering volmachtbesluit nr. 2020/052 van 23 december 2020 ingevoerd, dat op 1 januari 2021 in werking is getreden.

De belangrijkste punten van dit besluit nr. 2020/052 kunnen als volgt worden samengevat:

  • Verlenging van 3 maanden van de vervaltermijn waarin de vergunningverlenende overheid haar beslissing moet bekendmaken over een aanvraag tot een stedenbouwkundig of milieuattest, tot een stedenbouwkundige of milieuvergunning of tot een verkavelingsvergunning
  • Verlenging van 45 dagen van de termijn waarin de overlegcommissie haar advies moet uitbrengen
  • Verlenging van 2 maanden van de termijn waarin het Stedenbouwkundig College zijn advies over het beroep moet bekendmaken

Deze verlenging is van toepassing op aanvragen (of beroepen) die tussen 1 januari 2021 en 31 maart 2021 worden ingediend.

De vergaderingen van de overlegcommissie kunnen met fysieke aanwezigheid of per videoconferentie (of een combinatie van beide) worden georganiseerd, naar keuze van het secretariaat van de overlegcommissie. De aanvrager mag worden begeleidt door twee personen.

Lees hier het originele artikel