Architect én bezoldigd werknemer van een projectontwikkelaar-aannemer. Cassatie-arrest 9 januari 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 09/02/2020

De regels

Krachtens artikel 7 van het reglement van Beroepsplichten der Architecten is de architect-bezoldigde diegene die het beroep geheel of ten dele in dienst van een natuurlijke of rechtspersoon uitoefent in het raam van een arbeidsovereenkomst voor bedienden.

De architect-bezoldigde moet beschikken over de mogelijkheid zijn verantwoordelijkheid op te nemen in functie van de specificiteit van het beroep. Hij moet er onder meer over waken dat de betrekkingen tussen zijn werkgever en diens medecontractant niet strijdig zijn met de wetten en reglementen die de uitoefening van het beroep van architect bepalen. In voorkomend geval dient hij zijn werkgever hiervan op de hoogte te brengen.

Met deze onverenigbaarheid heeft de wetgever, zowel in het belang van het beroep van architect als in het belang van de bouwheren, het ontwerpen van de plannen en het toezicht op de werken enerzijds en de uitvoering van de werken anderzijds van elkaar willen scheiden. De aldus ingestelde onverenigbaarheid moet, zoals elke bepaling die de vrijheid van nijverheid en arbeid inperkt, op beperkende wijze worden uitgelegd.

Dit belet evenwel niet dat het verbod beide beroepen te cumuleren algemeen is en niet beperkt tot de cumulatie van de functies van aannemer en architect in het kader van eenzelfde bouwproject. Daaruit volgt dat een architect niet tegelijk werkzaam kan zijn als architect en als werknemer van een bouwaannemer, zowel in het geval de architect in zijn hoedanigheid van werknemer is belast met taken die behoren tot de normale uitoefening van het beroep van architect als in geval de architect in zijn hoedanigheid van werknemer niet is belast met taken die behoren tot de normale uitoefening van het beroep van architect, en ook wanneer de bouwprojecten waarin de architect optreedt in de hoedanigheid van zelfstandig architect en de bouwprojecten waarin hij optreedt als werknemer geheel van elkaar onderscheiden zijn.

Waarover gaat het?

De raad van beroep van de Orde van Architecten die oordeelt dat:

 • de architect terecht opwerpt dat hijzelf het beroep van aannemer van openbare of private werken niet uitoefent en dat dergelijke stelling niet kan afgeleid worden uit de omstandigheid dat hij als bediende-projectleider tewerkgesteld is bij een maatschappij die gekend zou zijn als bouwpromotor-aannemer
 • dat hij bovendien niet optreedt als architect in de projecten van zijn werkgever, die hiervoor zijn eigen architecten inschakelt
 • dat de zelfstandige activiteiten van de verweerder in bijberoep private projecten betreffen die niets met zijn werkgever te maken hebben en dat de wet uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid om als zelfstandig architect in bijberoep te werken en hierop oordelen dat de architect voldoet aan alle door de wet voorziene voorwaarden om werkzaam te zijn als zelfstandig architect in bijberoep, terwijl hij in hoofdberoep werkzaam is als bezoldigd projectleider bij een projectontwikkelaar-aannemer, verantwoorden hun beslissing aldus niet naar recht.

Lees hier het Cassatie-arrest van 9 januari 2020

Summer Class ‘Bouw en Aanneming anno 2020’ in webinar-formule op 27 augustus 2020

Op donderdag 27 augustus 2020 organiseren LegalNews.be en Intersentia de Summer Class  ‘Bouw en Aanneming’ (incl. (incl. het gloednieuwe Verzekeringen in de bouw’ ter waarde van €70) in webinar-formule.

Er zijn 8 sessies, elke deelnemer volgt 4 sessies naar keuze.

Sprekers zijn:

 • Prof. dr. Kristof Uytterhoeven, advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven, hoofddocent verbonden aan de faculteit Architectuur KULeuven
 • Mr. Frank Burssens, advocaat-vennoot Everest, gastprofessor KULeuven
 • Mr. Els Op de Beeck, advocaat-vennoot Schoups
 • Dhr. Pierre Thiriar, raadsheer Hof van beroep Antwerpen, praktijkassistent UAntwerpen
 • Mr. Michael Thielens, advocaat Schoups, praktijkassistent Instituut voor Contractenrecht KULeuven
 • Mr. Deborah Smets, advocaat Publius
 • Mr. Guillaume Vyncke, advocaat Publius
 • Dhr. Paul Van Buggenhout, manager Underwriting Technical Risks Allianz Belgium

> Meer informatie & inschrijven