Occasioneel telewerken in Europa:
een overzicht van de nieuwe regels

Dhr. Bruno De Pauw (RSZ)

Webinar op dinsdag 19 september 2023


Arbeidsovereenkomsten onder de loep:
meer dan ooit een must

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op vrijdag 2 juni 2023


Conventionele overgang van onderneming
en de arbeidsrechtelijke aspecten:
recente rechtspraak inzake CAO32bis

Mr. Nicholas Thoelen (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 14 september 2023

Wetsvoorstellen tot algemene schorsing opzeggingstermijnen en invoering algemeen ontslagverbod (Reliance)

Auteur: Reliance

Publicatiedatum: 12/05/2020

Algemene schorsing opzeggingstermijnen?

In een eerdere newsflash meldden wij u al dat de sp.a een wetsvoorstel had ingediend om de looptijd van de opzeggingstermijn te schorsen tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gelegen tussen 1 maart 2020 en 30 juni 2020. Dit naar analogie met de regeling voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

In een nieuw wetsvoorstel gaat de PS nu een stap verder en beoogt zij om een algemene schorsing in te voeren van alle opzeggingstermijnen tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020.

De rechtvaardiging die voor deze beoogde maatregel wordt gegeven is dat een opzeggingstermijn de werknemer de tijd moet geven om een andere baan te zoeken, hetgeen tijdens de COVID-19-crisis in de praktijk onhaalbaar zou zijn.

Indien deze wet wordt goedgekeurd, zou de totale duur van de opzeggingstermijn (en dus de ontslagkost) dus worden verlengd met de periode van de schorsing, ongeacht of de opzeggingstermijn werd gegeven in een periode van tijdelijke werkloosheid of niet. Ook indien het ontslag gebeurt mits betaling van een opzeggingsvergoeding, wordt deze laatste overeenkomstig verhoogd. De schorsing van de opzeggingstermijn geldt daarentegen niet voor een ontslag om dringende reden.

Algemeen ontslagverbod?

Daarnaast diende de PS ook een wetsvoorstel in dat voorziet in een algemeen ontslagverbod tussen 1 april en 31 oktober 2020. Een specifieke sanctie is niet voorzien. Dit verbod zou gelden ongeacht of de werknemer in tijdelijke werkloosheid werd geplaatst of niet. Dit verbod geldt niet voor een ontslag om dringende reden.

De rechtvaardiging die voor deze beoogde maatregel wordt gegeven is dat ondernemingen gebruik kunnen maken van steunmaatregelen om zich tegen de huidige crisis te weren en dat deze maatregelen in de eerste plaats dienen om de werkgelegenheid te vrijwaren. De indieners van het wetsvoorstel achten het in hun voorwoord onbillijk mochten de ondernemingen, die gebruik kunnen maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid en andere steunmaatregelen, toch werknemers zouden ontslaan, zeker in geval die ondernemingen dividenden uitkeren. In de tekst van het wetsvoorstel zelf, is van deze voorwaarden (het gebruik maken van bepaalde steunmaatregelen of dividenden uitkeren) echter niets terug te vinden, waardoor het verbod dus elke werkgever zou treffen.

Retroactief vanaf 1 april 2020?

Beide voormelde wetsvoorstellen voorzien dat de regeling met terugwerkende kracht zou ingaan vanaf 1 april 2020, hetgeen dus eveneens gevolgen zou hebben voor arbeidsovereenkomsten die sinds die datum, op initiatief van de werkgever, reeds daadwerkelijk een einde hebben genomen.

Aanpassing Welzijnswet?

In een derde voorstel van dezelfde politieke partij wordt de Welzijnswet (en bijhorende verplichtingen) uitgebreid tot bepaalde categorieën van zelfstandigen of daaraan gelijkgestelde dienstverleners die op geen enkele manier controle hebben op de organisatie van hun werk.

Voorlopig nog geen juridische relevantie

Het weze benadrukt dat voormelde voorstellen (nog) niet werden goedgekeurd en dus voorlopig geen juridische relevantie hebben. Andere politieke partijen lijken voorlopig weinig animo te vertonen om voormelde voorstellen te steunen.

Wij brengen u uiteraard op de hoogte mocht dit veranderen.

Lees hier het originele artikel

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid