Diversiteit en inclusie op de werkvloer:
welke passende (re)acties zijn noodzakelijk als werkgever?

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op vrijdag 24 november 2023 

Wetsvoorstel ingediend tot invoering van een algemeen stelsel van gelegenheidswerk (Eska Law)

Auteur: Eska Law

Op 12 april 2022 werd er een wetsvoorstel ingediend betreffende de invoering van een algemeen stelstel van gelegenheidswerk.

Gelegenheidswerk houdt in dat een werknemer tijdelijk wordt ingezet voor een specifieke taak.

Momenteel bestaat gelegenheidswerk enkel in de land- en tuinbouwsector en in de horeca.

Het wetsvoorstel beoogt een algemeen wettelijk kader te creëren voor gelegenheidswerk met als doel de werkzaamheidsgraad in ons land te verhogen.

Momenteel situeert veel gelegenheidswerk zich in een grijze zone tussen vrijwilligerswerk, bezoldigd werk en zelfstandig werk. Dit wetsvoorstel zou concrete en structurele oplossingen moeten aanreiken en het voor inactieven (denk aan huisman/huisvrouw, student, gepensioneerde, etc.) mogelijk moeten maken om te allen tijde gelegenheidswerk uit te voeren als bijverdienste, om iemand uit te nood te helpen of als proef om een nieuwe job te proberen.

Hoe gaat dit nu in z’n werk?

Het wetsvoorstel bepaalt dat de werkgever die iemand via gelegenheidswerk wil tewerkstellen met deze persoon een schriftelijke raamovereenkomst dient af te sluiten waarin een aantal algemene zaken worden vastgelegd. In de raamovereenkomst wordt minstens het volgende opgenomen:

  • de identiteit van de partijen;
  • de wijze waarop en de voorafgaandelijke termijn waarbinnen de gelegenheidsarbeidsovereenkomst door de werkgever aan de gelegenheidswerknemer moet worden voorgesteld;
  • een korte beschrijving van de uit te oefenen functie(s);
  • het uurloon voor de eventueel te presteren uren;
  • de duur van de raamovereenkomst (kan van bepaalde of onbepaalde duur zijn).

Deze raamovereenkomst vormt een kader, maar is geen arbeidsovereenkomst. Ze krijgt pas effectief uitwerking wanneer er in dit kader een gelegenheidsarbeidsovereenkomst wordt afgesloten.

Er zijn uiteraard ook beperkingen. Zo kan men in periodes waarin men geheel of gedeeltelijk afhankelijk is van een inkomensvervangende uitkering op beroepsactieve leeftijd geen gelegenheidswerk verrichten. Verder is het aantal uren gelegenheidswerk per kalenderjaar beperkt tot 500 uren met een maandgrens van 84 uren. Studentenarbeid kan gecombineerd worden met gelegenheidsarbeid met een maximum van 500 uren per jaar. Voor de studentenarbeid zelf is er geen beperking.

Gelegenheidswerk kan in elk geval niet worden verricht bij een werkgever waarbij men al een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten of met wie men in de voorbije twaalf maanden verbonden is geweest via een arbeidsovereenkomst.

Het grote voordeel van dit algemeen wettelijke kader voor gelegenheidswerk is dat het toelaat om tewerkstelling op maat te creëren. Voor werknemers is gelegenheidswerk altijd lonend en voor werkgevers houdt de tewerkstelling via gelegenheidswerk bijna geen financiële of andere risico’s in, want er is enkel loon verschuldigd voor de dagen dat er effectief gewerkt wordt en de kostprijs per gewerkt uur is heel wat lager dan de facturatieprijs per gewerkt uur bij uitzendarbeid.

Het is duidelijk dat dergelijk regime van gelegenheidswerk ook nuttig kan zijn voor VZW’s. Bepaalde taken waarvoor maar moeilijk vrijwilligers te vinden zijn, kunnen via het stelsel van gelegenheidswerk wellicht sneller worden ingevuld.

Het wetsvoorstel werd intussen voorgelegd aan de Raad van State voor een advies. Dit advies werd geformuleerd op 20 juli 2022 en vereist toch aanpassingen aan het wetsvoorstel.

Het heeft dus nog een lange weg te gaan en wijzigingen zullen zich aldus nog voordoen.

Wij volgen dit op en houden u hierover uiteraard op de hoogte.

Bron: Wetsvoorstel betreffende de invoering van een algemeen stelsel van gelegenheidswerk van 12 april 2022

Bron: Eska Law

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid