Wetsontwerp betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU ingediend op 19 februari 2019: wat wordt er voorzien inzake sociale zekerheid? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 23/02/2019

Doel van het wetsontwerp

Het wetsontwerp heeft tot doel om, tijdelijk, te voorzien dat België tot 31 december 2020, onder voorbehoud van wederkerigheid, de regels vervat in de Europese coördinatieverordeningen inzake sociale zekerheid zal blijven toepassen, althans voor wat betreft de door de coördinatieverordeningen gedekte takken van sociale zekerheid die onder de bevoegdheid van de federale overheid vallen (en dus met uitsluiting van gezinsbijslagen en bepaalde verstrekkingen van langdurige zorg die onder de bevoegdheid van de deelstaten vallen).

Het is dus de bedoeling om, in het kader van de federale bevoegdheden, niets te wijzigen aan de situatie zoals die vóór de Brexit bestond, op voorwaarde dat het Verenigd Koninkrijk een identieke verbintenis aangaat ten aanzien van België.

Toepassing in de tijd

Deze wet zou van toepassing zijn vanaf het moment dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat tot 31 december 2020. Deze periode zal worden gebruikt om de nodige contacten te leggen met de Britse autoriteiten met het oog op het sluiten van een internationaal akkoord inzake sociale zekerheid.

Delegatie aan de Koning

Het wetsontwerp voorziet een delegatie aan de Koning om het personele en materiële toepassingsgebied aan te passen. Deze delegatie is niet in strijd met het legaliteitsbeginsel, aangezien de machtiging voldoende nauwkeurig is omschreven en betrekking heeft op de uitvoering van maatregelen waarvan de essentiële elementen vooraf door de wetgever zijn vastgesteld, namelijk de aanpassing van de personele en materiële werkingssfeer van de wet om volledige wederkerigheid bij de toepassing van de verordeningen tot coördinatie van de socialezekerheidsstelsels met de toepassing door het Verenigd Koninkrijk te waarborgen.

De besluiten die in uitvoering van deze bevoegdheidsdelegatie genomen zijn moeten binnen zes maanden na de inwerkingtreding ervan bij wet worden bekrachtigd.

Wat indien het Verenigd Koninkrijk geen enkel wederkerige verbintenis aangaat?

Indien het Verenigd Koninkrijk geen enkel wederkerige verbintenis aangaat, moet de wet als niet-toepasselijk worden beschouwd en dient de Koning, die gemachtigd is om de toepassing van deze wet voortijdig te beëindigen, haar ook te beëindigen.

Deze wet zal dan ook moeten worden gevolgd door een gezamenlijke aanpak met het Verenigd Koninkrijk over de modaliteiten voor de uitwisseling van socialezekerheidsgegevens, zonder dewelke de genoemde coördinatieregels moeilijker toe te passen zullen zijn.

Lees hier het Wetsontwerp betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

Jaarlijkse themadag ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling’

Op 14 juni 2019 organiseert LegalNews.be de jaarlijkse themadag ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling’ (incl. twee boeken Larcier en Intersentia) met keuze uit een plenaire sessie en 6 andere sessies.

Na de plenaire sessie door dhr. Bruno De Pauw (adviseur bij de RSZ-algemene directie van de identificatie en de aangiften-directeur “Internationale Overeenkomsten”) over ‘Sociale zekerheid en Limosa: de laatste ontwikkelingen’ kan u kiezen tussen de sessie van mr. Sophie Maes (advocaat-vennoot Claeys & Engels) over ‘Single permit en andere laatste ontwikkelingen inzake toelatingen tot arbeid en verblijf van werknemers die geen onderdaan zijn van de EER of Zwitserland’ of de sessie van mr. Tom Messiaen (advocaat-vennoot Monard Law) over ‘De kruistocht tegen sociale dumping: van vaststelling tot veroordeling’.