Wetgever sluit weldra toch ontslag “achterpoortje” tijdens Corona, met terugwerkende kracht… (Schoups)

Auteurs: Sara Cockx en Evi Dieltiens (Schoups)

Publicatiedatum: 07/05/2020

Eerder deze week lichtten wij in onze nieuwsflash “Ontslag tijdens Corona echt goedkoper?”  toe dat ontslag tijdens de periode van tijdelijke “Corona” werkloosheid, op grond van de geldende wetgeving inderdaad voordeliger was voor werkgevers wegens het feit dat opzeggingstermijn in dit systeem niet wordt geschorst – dit in tegenstelling tot het systeem van de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Echter werd op 29 april 2020 een wetsvoorstel ingediend om deze situatie te “regulariseren” en te vermijden dat werkgevers misbruik van het systeem zouden maken door nu werknemers te ontslaan.

Volgens de indiener van het wetsvoorstel moet het systeem van tijdelijke werkloosheid tijdens de coronacrisis er net voor zorgen dat mensen hun job kunnen behouden, niet dat ze sneller worden ontslagen. Maar indien werknemers dan toch worden ontslagen, dan moeten zij wel kunnen rekenen op een correcte en gelijke behandeling.

Wat zal er wijzigen?

Binnenkort zal – naar analogie met de bestaande regeling voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen – de looptijd van de opzeggingstermijn tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid ingevolge COVID-19-overmacht toch worden opgeschort.

Concreet wordt artikel 37/7, §2 van de Arbeidsovereenkomstenwet aangevuld in die zin dat bij een ontslag met opzeggingstermijn, gegeven door de werkgever vóór of tijdens de Corona-schorsing gelegen tussen de periode van 1 maart 2020 en 30 juni 2020, de opzeggingstermijn ophoudt te lopen.

Bijgevolg kan deze –  al naargelang het geval – pas ingaan, of hervat worden na afloop van de periode van tijdelijke werkloosheid.

De wetswijziging zou met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 worden doorgevoerd, wat tot gevolg zal hebben dat niet enkel toekomstige ontslagen onder deze regeling vallen, maar tevens ontslagen waarvan de opzeggingstermijn is begonnen voor of sinds 1 maart 2020 en loopt of heeft gelopen in de periode maart – juni 2020.

Voor ontslagen met onmiddellijke ingang d.m.v. de betaling van een opzeggingsvergoeding die zijn gebeurd vóór 1 maart 2020 blijft deze wetswijziging zonder gevolgen.

Blijvende aandacht voor de ontslagreden vereist

Ongeacht de vraag of de opzeggingstermijn wordt geschorst, moet bij elk ontslag in tijden van Corona bijzondere aandacht blijven besteed aan de ontslagmotivering. Wij verwijzen hiervoor naar het laatste deel van onze vorige nieuwsbrief.

***

Het wetsvoorstel werd op 5 mei 2020 reeds goedgekeurd in de Kamercommissie Sociale Zaken, en wacht nu op finale goedkeuring door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De kans is dus zeer groot dat de nieuwe regeling weldra toepassing vindt, en dit met terugwerkende kracht. We volgen dit op de voet op en informeren u van zodra de wet is aangenomen.

Lees hier het originele artikel