Update van het arbeidsreglement en
van de template arbeidsovereenkomst
in het licht van recente wetswijzigingen

Webinar op 20 januari 2023

Telewerken over de grenzen heen: de gevolgen inzake sociale zekerheid

Webinar op 9 december 2022

Een ernstig arbeidsongeval –
De verplichtingen van de werkgever en de houding van de inspectie

Webinar op 9 december 2022

Het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden vanaf 1 januari 2022

Webinar on demand

Arbeidstijd: vijf concrete probleemstellingen

Webinar on demand

Managementovereenkomsten

Webinar on demand

Wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid in het Staatsblad van 18 november 2022 (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Op 14 september 2022 werd door de regering het Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers en op 18 november 2022 verscheen de wet van 30 oktober 2022 reeds in het Staatsblad.

De wet bevat een aantal arbeidsrechtelijke maatregelen met betrekking tot de arbeidsongeschiktheid van de werknemer wegens ziekte of ongeval:

Ten eerste wijzigt de wet de regeling inzake het voorleggen van een geneeskundig getuigschrift. De werknemer zal er driemaal per kalenderjaar niet toe gehouden zijn een geneeskundig getuigschrift voor te leggen voor de eerste dag van een arbeidsongeschiktheid.

Ten tweede wijzigt dit wet de voorwaarden om een beroep te doen op medische overmacht om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De werknemers of werkgevers die een beroep willen doen op medische overmacht zullen een nieuwe procedure moeten volgen. Deze procedure wordt losgekoppeld van het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers.

Ten derde wijzigt de wet de voorwaarden voor de neutralisatie van het gewaarborgd loon in het kader van een gedeeltelijke werkhervatting. De neutralisatie van het gewaarborgd loon zal in de tijd beperkt worden tot een periode van twintig weken.

Lees hier de wet van 30 oktober 2022