Sociaal strafwetboek:
een grondige hervorming werd goedgekeurd

Mr. Kenny Decruyenaere en mr. Veerle Van Keirsbilck (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 5 december 2024


Herstructurering, collectief ontslag en sluiting

Mr. Hanne Cattoir (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024

Werkhervattingspremie van 1.000 euro kan nu worden aangevraagd (Bellaw / SoConsult)

Auteur: Ester Van Oostveldt (Bellaw/SoConsult)

Een werkhervattingspremie van 1.000 euro kan worden aangevraagd door de werkgever die een als invalide erkende werknemer of zelfstandige in dienst neemt of laat hervatten in het kader van een progressieve werkhervatting.

De programmawet van eind vorig jaar heeft de wettelijke basis voor die premie ingeschreven in de wetgeving m.b.t. de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers (zie SoCompact nr. 51-2022). Het hieronder vermelde koninklijk besluit van 20 juli 2023 heeft een gelijkaardige bepaling ingeschreven in de wetgeving m.b.t. de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.

Hoewel de nieuwe wettelijke bepalingen in werking getreden zijn op 1 april 2023, kon de premie nog niet worden toegekend omdat de toekenningsvoorwaarden van de premie nog bij koninklijk besluit moesten worden vastgelegd. Dat ontbrekende koninklijk besluit werd afgelopen zomer gepubliceerd.

Welke werknemers en zelfstandigen worden precies beoogd?

De premie kan enkel worden aangevraagd voor de tewerkstelling van een invalide werknemer of zelfstandige in het kader van een progressieve werkhervatting.

Een invalide werknemer of zelfstandige is een werknemer of zelfstandige die gedurende minstens één jaar arbeidsongeschikt is.

Progressieve werkhervatting betekent dat een werknemer of zelfstandige die eerst volledig arbeidsongeschikt is door ziekte of ongeval, gedeeltelijk terug aan het werk gaat, door aangepast (deeltijds) of ander (lichter) werk te verrichten. Dit kan enkel als de adviserend arts van het ziekenfonds dit toelaat (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2022-2023, nr. 2527). Tijdens de periode van progressieve werkhervatting ontvangt de betrokkene gedeeltelijk een ziekte-uitkering van het ziekenfonds en gedeeltelijk een beroepsinkomen.

De premie kan zowel worden aangevraagd voor werknemers die bij de aanvang van de arbeidsongeschiktheid al door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden met de betrokken werkgever als voor werknemers die de werkgever nieuw aanwerft.

Een werkgever kan wel slechts één werkhervattingspremie ontvangen voor dezelfde werknemer.

Aan welke toekenningsvoorwaarden moet nog voldaan zijn?

De premie kan slechts worden toegekend indien:

  • zowel de periode gedekt door de toelating van de adviserend arts als de werkhervatting bij de werkgever op grond van deze toelating aanvatten tijdens het tijdvak van invaliditeit (dus wanneer de werknemer of zelfstandige minstens 1 jaar arbeidsongeschikt is) vanaf 1 april 2023 tot en met 31 maart 2025,
  • de werknemer de toegelaten arbeid verricht gedurende tenminste drie maanden vóór 1 oktober 2025 (periodes van jaarlijkse vakantie en gewaarborgd loon worden gelijkgesteld met periodes van effectief verrichte toegelaten arbeid).

De premie kan zowel door een werkgever uit de privésector als door een werkgever uit de publieke sector aangevraagd worden. In de reglementering wordt gespecifieerd welke tewerkstellingen precies in aanmerking komen voor de premie. Bepaalde tewerkstellingen, zoals een tewerkstelling als flexi-jobwerknemer, kunnen geen aanleiding geven tot toekenning van de premie.

Hoe en wanneer de premie aanvragen?

De werkgever moet de premie aanvragen:

  • via elektronische weg of, indien een elektronische aanvraag niet mogelijk is, met een papieren formulier,
  • ten vroegste na het verstrijken van de derde maand toegelaten arbeid en uiterlijk twee jaar na het verstrijken van de kalendermaand waarin de derde maand toegelaten arbeid is verricht.
Wie betaalt de premie en wanneer?

De werkhervattingspremie wordt betaald door het ziekenfonds waarbij de betrokken werknemer aangesloten of ingeschreven is, op het einde van de (eerste) drie maanden van toegelaten arbeid.

Deze betaling gebeurt ten laatste op het einde van de tweede kalendermaand na de kalendermaand waarin de aanvraag werd ingediend.

***

KB 17 juli 2023 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van de werkhervattingspremie ten laste van de uitkeringsverzekering, BS 31 juli 2023.

KB 20 juli 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 31 juli 2023.

***

Bron: Bellaw / SoConsult

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid