Vlaams decreet houdende tijdelijke maatregelen als het Verenigd Koninkrijk zich zonder akkoord uit de Europese Unie terugtrekt goedgekeurd op 13 maart 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNew.be

Publicatiedatum: 19/03/2019

Doel van het decreet

Het decreet stelt een aantal ‘noodmaatregelen’ vast die nodig zijn als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zou verlaten zonder akkoord in de zin van artikel 50, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie. In dat geval zou het Verenigd Koninkrijk een ‘derde land’ worden en zouden burgers van het Verenigd Koninkrijk van de ene dag op de andere onder een ander regime vallen bij de toepassing van verschillende Vlaamse regelingen. In sommige gevallen is dat problematisch, niet alleen voor de burgers van het Verenigd Koninkrijk, maar ook voor Vlaamse burgers en bedrijven en voor de administratieve opvolging. Daarom wordt in een overgangsregeling voorzien die tijdelijk (tot en met 31 december 2020) en unilateraal is, maar die uitgaat van wederkerigheid en in harmonie is met overgangsmaatregelen die afgesproken worden op Europees niveau, door de buurlanden en door de federale overheid en de andere gemeenschappen en gewesten.

Impact inzake economische migratie

Onderdanen van het Verenigd Koninkrijk zijn derdelanders vanaf de datum waarop het Verenigd Koninkrijk zonder akkoord de Unie verlaat. De toegang tot de arbeidsmarkt van buitenlandse werknemers en zelfstandigen behoort tot de bevoegdheid van de gewesten, overeenkomstig artikel 6, §1, IX, 3°, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen (“de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten, met uitzondering van de normen betreffende de arbeidskaart afgeleverd in het kader van de specifieke verblijfssituatie van de betrokken personen en de vrijstellingen van beroepskaarten verbonden aan de specifieke verblijfssituatie van de betrokken personen”). Onderdanen van het Verenigd Koninkrijk die economische activiteiten willen uitoefenen op het grondgebied van het Vlaamse Gewest, worden gedurende de overgangsperiode vrijgesteld van arbeidskaart en beroepskaart, voor zover hun prestaties beperkt zijn tot maximaal negentig dagen. Wat zelfstandige activiteiten betreft, voorziet dit voorstel gedurende de overgangsperiode in een vrijstelling van beroepskaart, met toepassing van artikel 1 van het koninklijk besluit van 3 februari 2003 tot vrijstelling van bepaalde categorieën van vreemdelingen van de verplichting houder te zijn van een beroepskaart voor de uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit.

Wat de tewerkstelling van buitenlandse werknemers betreft, voorziet dit voorstel gedurende de overgangsperiode in een van rechtswege toelating tot arbeid, met toepassing van artikel 16 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Overeenkomstig artikel 6 van het voormelde besluit hoeft geen toelating tot arbeid aangevraagd te worden. Deze bepalingen garanderen een vlotte toegang tot de arbeidsmarkt voor onderdanen van het Verenigd Koninkrijk gedurende de overgangsperiode, voor zover hun prestaties beperkt zijn tot maximum negentig dagen.

Lees hier het decreet

Jaarlijkse themadag ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling’

Op 14 juni 2019 organiseert LegalNews.be de jaarlijkse themadag ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling’ (incl. twee boeken Larcier en Intersentia) met keuze uit een plenaire sessie en 6 andere sessies.

Na de plenaire sessie door dhr. Bruno De Pauw (adviseur-generaal Directie Internationale Betrekkingen RSZ) over ‘Sociale zekerheid en Limosa: de laatste ontwikkelingen’ kan u kiezen tussen de sessie van mr. Sophie Maes (advocaat-vennoot Claeys & Engels) over ‘Single permit en andere laatste ontwikkelingen inzake toelatingen tot arbeid en verblijf van werknemers die geen onderdaan zijn van de EER of Zwitserland’ of de sessie van mr. Tom Messiaen (advocaat-vennoot Monard Law) over ‘De kruistocht tegen sociale dumping: van vaststelling tot veroordeling’.

Themadag ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling’