Verlenging Corona-overmacht tot 31 maart 2021 bevestigd in het Belgisch Staatsblad (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels

Publicatiedatum: 15/01/2021

Begin november 2020 kondigde de Federale regering een breed sociaaleconomisch steunpakket aan. Eén van de maatregelen in dit kader betrof het opnieuw openstellen van de tijdelijke werkloosheid wegens Corona-overmacht voor alle ondernemingen, en dit tot 31 maart 2021. Het K.B. dat deze maatregel bevestigde, is nu gepubliceerd.

In november 2020 besliste de Federale regering reeds dat alle ondernemingen die tijdelijke werkloosheid wensten in te voeren omwille van de COVID-19 pandemie, hiervoor terug een beroep konden doen op het soepel regime van de tijdelijke werkloosheid wegens “corona-overmacht” tot 31 maart 2021. Wij brengen jullie graag de belangrijkste elementen m.b.t. de “corona-overmacht” in herinnering:

1. Soepel systeem

De toepassing van het regime van de tijdelijke werkloosheid wegens “corona-overmacht” is zeer soepel en is identiek voor zowel de arbeiders als de bedienden.

De werkgever moet nog enkel een “scenario 5-aangifte” indienen. In deze aangifte duidt de werkgever aan dat de tijdelijke werkloosheid het gevolg is van “overmacht” door code 5.4 “aard van de dag” te selecteren en als reden “coronavirus” te preciseren. Bij het invoeren van de loongegevens moet de werkgever ook de juiste codes gebruiken (dewelke door het sociaal secretariaat worden verstrekt).

De werkgever die gebruik maakt van deze “corona-werkloosheid’, dient overigens geen validatieboek bij te houden, noch een C.3.2A-controlekaart af te leveren aan de werknemer.

2. Informatieverplichting

Naast de voormelde beperkte formaliteiten bij “corona-werkloosheid’, rust op de werkgever nog een informatieverplichting. Concreet moet hij de tijdelijk werkloos gestelde werknemer(s) individueel informeren omtrent:

  • de dagen of het aantal dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos wordt gesteld en, in voorkomend geval, de dagen of het aantal dagen waarop de werknemer geacht wordt arbeidsprestaties te leveren;
  • de periode waarop de kennisgeving betrekking heeft.

Deze kennisgeving dient te gebeuren ten laatste op de dag voorafgaand aan de ingangsdatum van de schorsing of van de invoering van de regeling van gedeeltelijke arbeid, en in ieder geval voordat de werknemer zich naar het werk begeeft.

Indien de tijdelijke werkloosheid betrekking heeft op meerdere werknemers tegelijk, kan de kennisgeving ook collectief gebeuren, op voorwaarde dat het voor elke individuele werknemer duidelijk is aan welke arbeidsregeling hij is onderworpen.

Verder dient de werkgever zijn ondernemingsraad, of bij ontstentenis de vakbondsafvaardiging, te informeren. Tevens dient hij de werknemer te informeren over de formaliteiten die deze moet vervullen om een uitkering te krijgen vanwege de RVA.

Deze informatieverplichting geldt:

  • telkens als de werkgever het oorspronkelijk voorziene aantal werkloosheidsdagen verhoogt;
  • telkens als de werkgever van een regeling van gedeeltelijke arbeid overgaat naar een volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst.
3. Vergoeding werknemer

Tijdens de periode van Corona-overmacht ontvangt de tijdelijk werkloos gestelde werknemer een werkloosheidsuitkering van de RVA, gelijk aan 70% van het loon (waarbij het in aanmerking te nemen loon geplafonneerd wordt op 2.754,76 EUR bruto). Dit betreft een verhoging van 65% naar 70%. Verder wordt deze uitkering verhoogd met een dagelijkse toeslag van 5,63 EUR bruto. Ook bepaalde paritaire comités voorzien verder in een extra supplement. 

Actiepunt

Tijdens het eerste kwartaal van 2021 zullen de door de COVID-19 pandemie getroffen sectoren nog beroep kunnen doen op de tijdelijke werkloosheid wegens Corona-overmacht. Voor ondernemingen die vrezen nog langere tijd te kampen te hebben met werkgebrek, zal het belangrijk zijn om de evolutie in de reglementering in de komende maanden op de voet te volgen. Uiteraard zullen wij jullie stipt informeren over elke wijziging die zich terzake zal voordoen.

Lees hier het originele artikel