Vakantiedagen en het arbeidsrecht

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024

Verhoging sanctieniveau 3 en 4 Sociaal Strafwetboek (DLPA Advocaten)

Auteurs: Bram Delbecke, Matthias Dhaene en Paulien Dequae (DLPA Advocaten)

Op 26 maart 2024 heeft de regering een wetsontwerp ingediend tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van het Sociaal Strafwetboek. Met dit nieuw wetsontwerp wil de minister van Werk, Pierre-Yves Dermagne de strijd tegen sociale fraude doeltreffender maken.

Het Sociaal Strafwetboek bevat een lijst van zo goed als alle inbreuken en strafmaten voor overtredingen op het ‘sociaal recht’. Sinds de invoering van het Sociaal Strafwetboek in 2010 was volgens de minister van Werk de tijd gekomen om de sancties en de sanctieniveaus gekoppeld aan de inbreuken te evalueren.

Het wetsontwerp voorziet in een verhoging van de geldboeten voor inbreuken die door het Sociaal Strafwetboek gesanctioneerd worden met een sanctieniveau 3 of 4Zo worden de correctionele en de administratieve geldboeten van niveau 3 in het wetsontwerp verdubbeld en wordt het maximumbedrag van de geldboeten van niveau 4 verhoogd.

In onderstaande tabel geven we een overzicht van de bedragen van de correctionele en administratieve geldboeten van niveau 1 t.e.m. 4 vóór en na de beoogde wijzigingen aan het Sociaal Strafwetboek:

Naast de verhoging van de geldboeten m.b.t. de sanctieniveaus 3 en 4 voorziet het wetsontwerp ook enkele aanpassingen aan de sanctieniveaus die op vandaag gekoppeld worden aan diverse inbreuken. Deze aanpassing kadert binnen de doelstelling van de regering om de coherentie te bewaren tussen de toepasbare sancties op inbreuken van hetzelfde type en dezelfde zwaarte.

Zo voorziet het wetsontwerp in de mogelijkheid om over te gaan tot een strengere bestraffing bij het niet of laattijdig uitbetalen van de (minimum)lonen. Daar waar inbreuken m.b.t. de betaling van de (minimum)lonen thans in artikel 162 van het Sociaal Strafwetboek worden gesanctioneerd door een ‘sanctie niveau 2’, zullen voortaan voornoemde inbreuken bestraft worden met sanctieniveau 3.

Bron: DLPA Advocaten

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid