Arbeidsovereenkomsten
onder de loep:
meer dan ooit een must

Webinar op 2 juni 2023

Tewerkstelling van buitenlanders in België:
een overzicht van A tot Z

Webinar op 12 mei 2023

Telewerken over de grenzen heen: de gevolgen inzake sociale zekerheid

Webinar on demand

Car policies:
15 aandachtspunten
onder de loep

Webinar on demand

Privacy en arbeidsrecht

Webinar on demand

Grensoverschrijdende tewerkstelling: what’s new?

Webinar on demand

Verduidelijkingen voor het nieuwe expatstelsel (Van Havermaet)

Auteurs: Jan Torsin en Kristiaan Haagen (Van Havermaet)

Expats, of zoals we ze vandaag moeten noemen: ‘ingekomen belastingplichtigen’ en ‘ingekomen onderzoekers’, kregen vorig jaar nieuwe belastingregels voorgeschoteld. We spreken niet langer van ‘buitenlandse kaderleden’.

Omdat de nieuwe wet niet altijd de nodige duidelijkheid bood, bracht de fiscus nog twee omzendbrieven uit om de nieuwe bijzondere belastingstelsels uitgebreider toe te lichten. We staan even stil bij enkele wettelijke nieuwigheden en administratieve verduidelijkingen.

VOORWAARDEN

Zowel werknemers als bedrijfsleiders kunnen kwalificeren als ‘ingekomen belastingplichtigen’, terwijl een ‘ingekomen onderzoeker’ enkel een werknemer kan zijn. Ze komen in aanmerking voor het nieuwe statuut onder volgende voorwaarden:

  • De aanwerving is gelinkt met het buitenland (rechtstreekse aanwerving in het buitenland of aanwerving via een buitenlandse onderneming);
  • De aangeworven belastingplichtige of onderzoeker had in de loop van 60 maanden voorafgaand aan de indiensttreding geen band met België;
  • De ingekomen belastingplichtige zal een minimum jaarlijkse bruto bezoldiging ontvangen van 75.000 EUR;
  • De ingekomen onderzoeker bezit een specifiek wetenschappelijk master- of doctordiploma of ten minste 10 jaar relevante beroepservaring in dezelfde vakgebieden en moet ten minste 80% van zijn/haar werktijd besteden aan onderzoeksactiviteiten.

Die voorwaarden kenden we al. Wat is er nieuw? Wel, enerzijds werd via een nieuwe wet het toepassingsgebied licht uitgebreid waardoor nu ook stichtingen in aanmerking komen voor het nieuwe belastingregime en, anderzijds, stelt de fiscus formeel dat de pro-rata berekening inzake de minimumbezoldiging niet geldt bij de overschakeling naar een deeltijdse tewerkstelling.

AANVRAAG EN FORMALITEITEN

De werkgever moet een elektronische aanvraag indienen bij de belastingadministratie binnen drie maanden vanaf de effectieve aanvang van de tewerkstelling in België. Reageert de belastingadministratie positief, dan zal het expatstatuut van toepassing zijn vanaf de indiensttreding in België.

Een laattijdige indiening van het verzoek heeft zware gevolgen. Het betreft immers een ‘vervaltermijn’. De fiscus onderstreepte dit nog eens in haar nieuwste circulaire: laattijdige of onvolledige aanvragen zijn definitief en onomkeerbaar onontvankelijk. Bovendien begint deze vervaltermijn reeds te lopen vanaf de dag waarop de beroepswerkzaamheden in België worden gestart. De aanvraag voor een expat die in België op 14.11.2022 begon met werken, moet dus uiterlijk op 13.02.2023 ingediend zijn.

NIET LANGER AUTOMATISCH EEN NIET-RIJKSINWONER

Onder het oude stelsel beschouwde de fiscus de expats als zgn. ‘niet-inwoners van België’. Voortaan gelden echter de gewone verblijfregels. De meeste ingekomen belastingplichtigen en onderzoekers zullen dus aan de gewone Belgische personenbelasting onderworpen worden.

Om toch een niet-inwoner’ te blijven, zal u een attest van fiscaal inwonerschap van een ander land moeten voorleggen. De bevoegde minister liet weten dat hij soepel zal omgaan met buitenlandse woonplaatsattesten die niet binnen de aanvraagtermijn worden ingediend.

FISCALE VOORDELEN

Allemaal goed en wel, maar welke voordelen heeft nu zo een expatstatuut?

De werkgever kan een belastingvrije forfaitaire onkostenvergoeding toekennen tot een bedrag van 30% van de brutobezoldiging met een maximum van 90.000 EUR per jaar. Het eventuele excedent zal belast worden als bezoldiging.

Daarnaast kunnen nog een aantal uitzonderlijke vrijgestelde onkostenvergoedingen toegekend worden. Bijvoorbeeld: verhuiskosten, kosten voor inrichting en schoolkosten. Voor deze uitzonderlijke onkostenvergoedingen moeten wel werkelijke bewijsstukken worden voorgelegd.

Gelet op de recente inperking van het fiscaal auteursrechtenregime die software-ontwikkelaars in principe uitsluit, kan het expatstelsel een waardig fiscaalvriendelijk alternatief zijn voor toekomstige onderzoekers aangetrokken uit het buitenland

En wat leren de recente wetswijzigingen en de omzendbrieven van de fiscus ons nog?

  • De fiscus bevestigt uitdrukkelijk dat de werkgever de 30%-vergoeding bovenop het brutoloon moet betalen. Het kan dus geen deel uitmaken van dit loon;
  • De kwalificerende brutobezoldiging wordt verruimd door te verwijzen naar de inkomsten die in België belastbaar zijn.
DUURTIJD EN OVERGANGSREGELEING

De nieuwe expatregeling is geldig voor een periode van vijf jaar die start bij het begin van de opdracht van de expat in België. Een eenmalige verlenging van drie jaar is mogelijk onder bepaalde voorwaarden.

In tegenstelling tot de oude regeling is deze niet langer gekoppeld aan een welbepaalde werkgever. De nieuwe belastingstelsels kunnen binnen een periode van vijf jaar of acht jaar gewoon van toepassing blijven, op voorwaarde dat de nieuwe werkgever een nieuwe aanvraag indient.

Wie momenteel geniet van het oude expat-statuut en die geen rechtsgeldige aanvraag heeft ingediend of die een negatief antwoord kreeg, kan dit nog blijven toepassen tot 31 december 2023.

Bron: Van Havermaet