Verdere concretisering van maatregelen inzake werk van zomerakkoord (Sherpa Law)

Auteur: Frank Ruelens (Sherpa Law)

Publicatiedatum: 20/09/2017

De federale Ministerraad heeft op 15 september 2017 haar goedkeuring gegeven aan de verdere concretisering van 8 maatregelen die de jobcreatie versterken en misbruiken bestrijden.

Concreet worden volgende 8 maatregelen ingevoerd:

1. Bestrijden van fraude met cao 90

Cao 90 omvat een bonussysteem voor werknemers. Er is echter vastgesteld dat deze bonus soms op een oneigenlijke manier wordt gebruikt bij (gedeeltelijke) bedrijfssluitingen, als een soort van fiscaal gunstige ontslagvergoeding. Dit achterpoortje wordt nu gesloten door dergelijke bedrijven uit te sluiten van het gebruik van cao 90.

2. Starterjobs

Bedrijven zullen aangemoedigd worden om een jongere tussen 18 en 21 aan te werven. Die aanwerving zal een bedrijf minder kosten. Tegelijk wordt gegarandeerd dat het nettoloon van die jongeren niet verlaagt.

3. Activeringsbijdrage

In de voorbije maanden hebben een aantal bedrijven aangekondigd dat zij oudere werknemers betaald thuis laten zitten. Dit is een verkeerd signaal dat ingaat tegen de inspanningen van de regering om iedereen langer te laten werken. Daarom voert de regering een activeringsbijdrage in. Deze zal gelden voor werknemers boven 55 jaar die op non-actief worden gezet en zal tussen 10% en 20% van het bruto maandbedrag liggen. Het percentage is afhankelijk van de leeftijd van de betrokken werknemer en van het feit of de werkgever tegelijk vorming aanbiedt.

4. Winstpremie

De toekenning van een winstpremie aan werknemers wordt versoepeld en het fiscale tarief in de personenbelasting wordt verlaagd van 25% naar 7%.

5. Langer werken – vermindering deeltijds tijdskrediet (landingsbanen)

Oudere werknemers die van een voltijds regime overstappen op een 4/5de tewerkstelling of een job met een lager loon, zullen een compensatie/premie kunnen krijgen die vrijgesteld is van RSZ-bijdragen. Daardoor zal het aantal werknemers met deeltijds tijdskrediet sterk dalen terwijl meer mensen langer aan de slag blijven.

6. Responsabilisering Inkomensgarantie-uitkering (IGU)

De inkomensgarantie-uitkering wordt toegekend aan mensen die onvrijwillig deeltijds werken. Ze ondertekenen dus een verklaring waarbij ze aangeven dat ze een voltijdse job wensen. Die overstap naar een voltijdse job wordt nu versterkt.

Enerzijds zullen werkgevers die bijkomende beschikbare uren binnen het jaar niet aan een persoon met een IGU geven, daarvoor een responsabiliseringsbijdrage van 25€ per maand betalen. Anderzijds worden de onvrijwillig deeltijdse werknemers met IGU systematisch aan een controle van de voorwaarden onderworpen.

7. Vrijwillige werkverlating

Mensen die een werkloosheidsuitkering aanvragen en voor die aanvraag minstens vier weken gewerkt hebben, worden niet uitgesloten van deze uitkering. In de praktijk is er echter geregeld misbruik vastgesteld om, in geval van vrijwillige werkloosheid, sanctionering te vermijden. Daarom wordt de periode van 4 weken opgetrokken tot 13 weken.

8. Verbod tijdelijke werkloosheid & onderaanneming

De combinatie van tijdelijke werkloosheid met uitbesteding van deze specifieke taken aan onderaannemers wordt verboden. Klachten hierover geven altijd aanleiding tot een controle-onderzoek.

Lees hier het originele artikel