Update van het arbeidsreglement en
van de template arbeidsovereenkomst
in het licht van recente wetswijzigingen

Webinar op 20 januari 2023

Telewerken over de grenzen heen: de gevolgen inzake sociale zekerheid

Webinar op 9 december 2022

Een ernstig arbeidsongeval –
De verplichtingen van de werkgever en de houding van de inspectie

Webinar op 9 december 2022

Het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden vanaf 1 januari 2022

Webinar on demand

Arbeidstijd: vijf concrete probleemstellingen

Webinar on demand

Managementovereenkomsten

Webinar on demand

Uw verplichtingen als zelfstandige bij arbeidsongeschiktheid van korte duur? (PwC Legal)

Auteur: Frank Ruelens (PwC Legal)

Publicatiedatum: 15/02/2020

De sociaalzekerheidsrechtelijke situatie van zelfstandigen in België is de laatste jaren gevoelig verbeterd en de verschillen met een werknemer zijn kleiner geworden: één van de redenen hiervoor is dat de Federale overheid geen voorstander is van een nieuw apart statuut voor bepaalde “nieuwe” categorieën van professionele samenwerking zoals in de zgn. platform economie.

In geval van arbeidsongeschiktheid (ongeval/ziekte) zal u geen wettelijk recht hebben op gewaarborgd maandloon zoals voor een bediende maar op een forfaitaire dagvergoeding (6 dagen per week) in functie van uw gezinssituatie.

Zo is er sinds 1 juli 2019 geen carensperiode meer van 7 dagen op voorwaarde dat de arbeidsongeschiktheid minstens 8 dagen duurt.
Hierbij is het echter van cruciaal belang om tijdig nl. vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid naar uw behandelende arts te gaan en het formulier van uw ziekenfonds volledig en correct te laten invullen (deel ook door U zelf): immers de adviserend geneesheer van uw mutualiteit kan de arbeidsongeschiktheid ten vroegste erkennen vanaf de dag van de handtekening zoals vermeld op het formulier door uw behandelende arts: als u 10 dagen ziek bent maar slechts op de vierde dag naar uw dokter gaat, zal de carenzperiode van (maximum ) 7 dagen worden toegepast gedurende dewelke geen uitkering wordt betaald.

Bent u bijvoorbeeld 20 dagen ziek, dan zal er op zich geen carenzperiode zijn maar wél slechts een tussenkomst vanaf de datum van de handtekening zoals vermeld door uw arts op het formulier.

Het formulier moet met de post worden opgestuurd of persoonlijk af te geven bij uw mutualiteit tegen ontvangstbewijs; dit moet gebeuren binnen 7 kalenderdagen na het begin van uw arbeidsongeschiktheid (eerste dag telt niet mee); indien te laat, kan een inhouding van 10% op de dagvergoeding worden toegepast.

Bij verlenging gelden dezelfde principes maar moet het attest binnen 2 kalenderdagen worden opgestuurd of bezorgd.

Het principe dat de datum van de handtekening zoals vermeld door uw dokter op het formulier in principe de vroegste datum kan zijn voor de adviserend geneesheer om de arbeidsongeschiktheid te erkennen werd ingevoerd vanaf 1 juli 2019. Recent is er een ontwerp KB naar de Raad van State gestuurd om dit principe af te schaffen in geval van een verlenging van de arbeidsongeschiktheid.