Toekenning van consumptiecheques – Geen loon waarvoor sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn voor zover bepaalde voorwaarden worden nageleefd (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels

Publicatiedatum: 17/07/2020

In een Koninklijk Besluit dat vandaag werd gepubliceerd, wordt bepaald dat werkgevers aan hun werknemers zogenaamde consumptiecheques kunnen toekennen die kunnen gebruikt worden in inrichtingen die ressorteren onder de horeca-, cultuur of sportsector. Deze consumptiecheques zullen niet als loon worden beschouwd waarvoor sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn voor zover de voorwaarden, bepaald in het KB, worden nageleefd.

Gelet op de zware impact van de lockdown op de horeca-, cultuur- en sportsector wenste de regering om deze sectoren te ondersteunen. In dit kader besliste de regering dat werkgevers hun werknemers éénmalig een consumptiecheque kunnen toekennen voor een bedrag van maximaal 300 euro voor 31 december 2020. De consumptiecheques zullen enkel in de bepaalde sectoren kunnen worden besteed.

Het KB bepaalt dat deze consumptiecheques niet als loon worden beschouwd en aldus worden vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen, dit voor zover aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De cheque mag niet worden toegekend ter vervanging of omzetting van loon, premies of andere voordelen, al dan niet onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen.
  • De toekenning van de consumptiecheques moet vervat zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op sectorieel- of ondernemingsvlak. Indien er geen vakbondsafvaardiging is in de onderneming of indien de toekenning betrekking heeft op een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is om een CAO te sluiten, kan deze toekenning eveneens geregeld worden via een individuele overeenkomst.
  • De collectieve arbeidsovereenkomst of individuele overeenkomst vermeldt de hoogste nominale waarde van de consumptiecheque, met een maximum van 10 euro per consumptiecheque.
  • De consumptiecheque wordt op naam van de werknemer afgeleverd.
  • De consumptiecheque dient enkele verplichte bepalingen te vermelden (onder meer het feit dat hij slechts geldig is tot 7 juni 2021).
  • De consumptiecheques mogen niet in geld omgeruild worden.
  • Het totale bedrag van de door de werkgever toegekende consumptiecheques mag niet meer bedragen dan 300 euro per werknemer.

De bovenstaande voorwaarden zouden ook van toepassing zijn op de belastingvrijstelling en de aftrekbaarheid van consumptiecheques als beroepskosten voor de vennootschapsbelasting. Er bestaat echter nog geen (ontwerp)tekst in dit verband op fiscaal vlak.

De cheques kunnen besteld worden bij een erkende uitgiftemaatschappij, maar het zal (in principe) eveneens mogelijk zijn voor eenieder (met inbegrip van de werkgever) die aan de bovenstaande wettelijke voorwaarden beantwoordt om dergelijke consumptiecheques uit te geven. Consumptiecheques zullen echter, gelet op de urgentie, niet in elektronische vorm uitgegeven worden omdat de procedure tot erkenning van een dienstenleverancier teveel tijd in beslag zou nemen.

Actiepunt

Let bij de toekenning van consumptiecheques aan uw werknemers op dat u de voorwaarden, bepaald in het Koninklijk Besluit, respecteert. In dat geval zullen deze cheques immers niet beschouwd worden als loon, en dus worden vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen. De fiscale behandeling van deze cheques dient nog bevestigd te worden.

Lees hier het originele artikel