Herstructurering, collectief ontslag en sluiting

Mr. Hanne Cattoir (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024


Sociaal strafwetboek:
een grondige hervorming werd goedgekeurd

Mr. Kenny Decruyenaere en mr. Veerle Van Keirsbilck (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 5 december 2024

Toch maar uitkijken met cafetariaplannen… (Mploy)

Auteur: Ludo Vermeulen (Mploy)

Cass. 10 juni 2024

De aanvullende kinderbijslag toegekend in het kader van een cafetariaplan dat bedoeld is om het loonpakket te optimaliseren is niet per se vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen.

De RSZ-wet bepaalt dat de bijdragen berekend worden op het loon zoals gedefinieerd in de Loonbeschermingswet. Die wet zegt dat niet als loon geldt de vergoedingen die moeten worden beschouwd als een aanvulling van de voordelen toegekend voor de verschillende takken van de sociale zekerheid.

De vergoeding moet de compensatie beogen van het verlies van de beroepsinkomsten of van de toename van de kosten ten gevolge van de verwezenlijking van een van de risico’s die door de verschillende takken van de sociale zekerheid zijn gedekt.

Enkel deze doelstelling strekkende tot bescherming tegen een van de sociale risico’s, in aanvulling op de bescherming geboden door de sociale zekerheid, wettigt het vrijstellen van die vergoeding van socialezekerheidsbijdragen.

De omstandigheid dat de vergoeding het nettoloon doet toenemen en dat de werknemer het sociale risico loopt en de vergoeding niet buitensporig is, volstaat niet om te oordelen dat die vergoedingen tot doel hebben het sociaal risico te dekken.

In het bestreden arrest had het arbeidshof te Brussel vastgesteld dat de werkgever aan zes werknemers die gezinsbijslagen genoten een vergoeding had toegekend gelijk aan die bijslagen. Dat kaderde in een cafetariaplan opgezet om het loonbeleid te “optimaliseren”. Dat plan gaf de werknemers de keuze tussen diverse voordelen en was – uiteraard – opgezet om de sociale lasten op de lonen te verminderen.

Als dat nog niet het geval zou geweest zijn na een arrest van het Hof van Cassatie van 25 maart 2019 – in dezelfde zaak trouwens – is thans wel duidelijk dat een aanvulling op de kinderbijslag als compensatie voor een loonsverlaging of toegekend in het kader van een systeem van loonoptimalisatie, zoals dat kan voorkomen in een cafetariaplan, niet beantwoordt aan de wettelijke voorwaarden voor een vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen.

Bron: Mploy

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid