Tijdelijke werkloosheid tijdens een lopend re-integratietraject? (ADMB)

Auteur: ADMB

Publicatiedatum: 21/08/2017

Vroeger was het al mogelijk om in twee vastgelegde situaties uitkeringen aan te vragen bij de RVA voor tijdelijke werkloosheid veroorzaakt door medische redenen. Deze zomer voegde de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening een derde situatie toe aan dit lijstje. Hierdoor kan een werknemer nu ook tijdens een lopend re-integratietraject onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor werkloosheidsuitkeringen.

Bestaande mogelijkheden

In twee vastgelegde situaties is het al langer mogelijk om uitkeringen aan te vragen bij de RVA voor tijdelijke overmacht door medische redenen. Dit is het geval wanneer:

 • de werknemer arbeidsgeschikt wordt verklaard door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds of het RIZIV, maar hij het werk niet hervat en de beslissing van arbeidsgeschiktheid betwist voor de arbeidsrechtbank;
 • de werknemer arbeidsgeschikt verklaard wordt in de zin van de ziekteverzekering, maar tijdelijk niet in staat is om het overeengekomen werk uit te voeren. Volgende voorwaarden moeten gelijktijdig vervuld zijn:
  • de onmogelijkheid om het werk uit te voeren is vastgesteld door de arbeidsgeneesheer of door de geneesheer van de RVA;
  • er is geen passend vervangingswerk beschikbaar;
  • de aanvraag situeert zich in principe niet in de eerste 6 maanden van de arbeidsongeschiktheid;
  • de onmogelijkheid om het werk uit te voeren moet een tijdelijk karakter hebben.

Nieuwe mogelijkheid

De nieuwe mogelijkheid om werkloosheidsuitkeringen aan te vragen kan wanneer een werknemer arbeidsgeschikt verklaard wordt door de arts van de mutualiteit (en dus niet langer uitkeringen geniet), maar definitief ongeschikt verklaard wordt door de arbeidsgeneesheer in het kader van een re-integratietraject. Daarbij is de voorwaarde wel dat het re-integratietraject nog verder loopt.
De werknemer kan dan uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid krijgen op grond van medische overmacht, als:

 • de arbeidsgeneesheer heeft beslist dat de werknemer ander of aangepast werk kan uitvoeren bij de werkgever (beslissing C). In dit geval kan een C 3.2 worden afgeleverd voor de periode voorafgaand aan het overmaken van het re-integratieplan aan de werknemer of voor de periode voorafgaand aan het einde van het re-integratietraject (bijvoorbeeld via een gemotiveerd verslag). De werkgever beschikt namelijk over een maximumtermijn van 12 maanden voor het opmaken van een re-integratieplan of re-integratieverslag. De kans bestaat dat de werknemer geen uitkeringen van de mutualiteit zal ontvangen voor deze volledige periode.
 • de arbeidsgeneesheer heeft beslist dat de werknemer géén ander of aangepast werk kan uitvoeren bij de werkgever (beslissing D). In dit geval kan een C 3.2 worden afgeleverd gedurende de beroepstermijn van 7 werkdagen tegen de beslissing tot definitieve ongeschiktheid of tijdens de duur van de beroepsprocedure, als de werknemer de beslissing tot definitieve ongeschiktheid betwist.

Concreet zal de werknemer uitgenodigd worden door het werkloosheidsbureau voor een onderzoek door de geneesheer van de RVA. Het oordeel van deze geneesheer bepaalt of een tijdelijke uitkering toegekend wordt.

Lees hier het originele artikel