Summer Deal
‘Loon- en arbeidsvoorwaarden’

8 webinars on demand

Summer Deal
‘Internationale tewerkstelling’

4 webinars on demand

Summer Deal
‘Welzijn op het werk’

5 webinars on demand

Car policies:
15 aandachtspunten
onder de loep

Webinar op 6 oktober 

De Klokkenluidersregeling:
de klok tikt…

Webinar op 30 augustus

Grensoverschrijdend gedrag: what’s in a name?

Webinar on demand

Tijdelijke werkloosheid als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van een staking of lock-out: nieuwigheid voor de mededeling aan de RVA (Partena)

Auteur: Catherine Mairy (Partena)

Publicatiedatum: 16/08/2017

De werkgever zal tijdelijke werkloosheid die het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg is van een staking of een lock-out moeten meedelen aan de RVA. Dit geldt, in principe, vanaf 1 januari 2018.

HERHALING

De werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst geschorst wordt als, rechtstreeks of onrechtstreeks, gevolg van een staking of lock-out kan werkloosheidsuitkeringen genieten:

 • mits bepaalde formaliteiten worden nageleefd zoals, met name en onder bepaalde voorwaarden, het uitreiken van een controleformulier C3.2A en het opstellen van een ASR
 • en na toestemming van het Beheerscomité van de RVA.

In zijn instructies verduidelijkt de RVA het volgende:

 • een staking is een “collectieve en georganiseerde werkneerlegging door een groep werknemers om de werking van de onderneming te blokkeren (…)”;
 • onder een lock-out wordt verstaan het “feit dat één of meer werkgevers een groep werknemers beletten te werken met het onmiddellijke doel hun loon in te houden (…)”;
 • er is sprake van “werkloosheid als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van een staking indien het gaat om tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van een staking in een ander deel van het bedrijf of van een staking in een ander bedrijf”.

MEDEDELING AAN DE RVA

In de toekomst zal de werkgever ertoe gehouden zijn aan de RVA de tijdelijke werkloosheid mee te delen die het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg is van een staking of een lock-out.

Deze mededeling zal de volgende gegevens vermelden:

 • de naam, het adres en het ondernemingsnummer van de werkgever/onderneming;
 • de naam, de voornaam, het identificatienummer van de sociale zekerheid van de werknemer die werkloos is zonder loon ten gevolge van een staking of een lock-out en die de werkgever verzocht heeft een controleformulier te ontvangen;
 • de eerste dag, niet gedekt door loon, waarop de arbeidsovereenkomst in de beschouwde maand geschorst wordt als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van een staking of een lock-out;
 • het volledige adres van de plaats waar de werkloos gestelde werknemer die dag normaal zou gewerkt hebben;
 • de omschrijving en de aard van de staking of lock-out;
 • het feit of de werknemer behoort tot de stakende eenheid en er tewerkgesteld is;
 • (in voorkomend geval) de omstandigheden waardoor het voor de werknemer onmogelijk is om de arbeidsovereenkomst uit te voeren.

De werkgever zal hiervoor een formulier invullen dat hem ter beschikking wordt gesteld.

De mededeling wordt elektronisch verricht (https://www.socialsecurity.be). In bepaalde gevallen (bv. technische problemen) kan ze per aangetekende brief/fax verstuurd worden naar het werkloosheidsbureau van de plaats waar de onderneming gevestigd is.

INWERKINGTREDING

Deze verplichting om aan de RVA de tijdelijke werkloosheid mee te delen die het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg is van een staking of een lock-out treedt in werking op 1 januari 2018, behalve als de elektronische toepassing waarmee de mededelingen worden beheerd, op een vroegere datum operationeel is.

Bronnen: Koninklijk Besluit tot wijziging van de artikelen 118, 133 en 137 van het Koninklijk Besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, met het oog op de regeling van de procedure in geval van tijdelijke werkloosheid bij staking of lock-out, B.S. 05.07.2017; infoblad E25, www.rva.be.

Lees hier het originele artikel