Herstructurering, collectief ontslag en sluiting

Mr. Hanne Cattoir (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024


Sociaal strafwetboek:
een grondige hervorming werd goedgekeurd

Mr. Kenny Decruyenaere en mr. Veerle Van Keirsbilck (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 5 december 2024


Handelspraktijken en consumentenbescherming:
recente topics onder de loep

Dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert (Racine)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024

Tijdelijk crisiskader overbruggingsrecht in geval van noodsituaties. Wet van 31 mei 2023 gepubliceerd in  het Staatsblad van 25 augustus 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Naar aanleiding van elke crisis van de laatste jaren (coronavirus, de overstromingen, de impact van het conflict tussen Rusland en Oekraïne) werden wijzigingen aangebracht aan het bestaande kader van het overbruggingsrecht, hetzij door de bestaande toekenningsmodaliteiten te versoepelen, hetzij door het bedrag van de financiële uitkering te verhogen. Deze wet voorziet in een crisiskader dat een snelle activering van een steunmaatregel in noodsituaties mogelijk maakt en een zekere flexibiliteit garandeert om de steun aan te passen aan de ernst en de duur van de crisis.

De basisprincipes worden aldus in de wetgeving vastgelegd en er wordt voorzien dat de concrete uitvoeringsmodaliteiten worden geregeld in een in ministerraad overlegd koninklijk besluit op het ogenblik dat deze maatregel geactiveerd wordt.

  1. Het crisiskader kan uitsluitend worden geactiveerd bij
    • gebeurtenissen waarvan de socio-economische impact zwaar is, niet beperkt blijft tot een sector en de Belgische context overstijgt of
    • bij gebeurtenissen die het maatschappelijk leven (nationaal, regionaal, lokaal) in meerdere van haar facetten (economisch, sociaal, met betrekking tot de infrastructuur, enz.) raken.
  2. De toepassing van het tijdelijk crisiskader wordt afhankelijk gemaakt van een onderbreking of inperking van de zelfstandige activiteit ten gevolge van een door een bevoegde overheid opgelegde maatregel en/of van een omzetdaling van minstens 30 % (via KB aan te passen tot maximum 60 %). Het komt aan de Koning toe om te bepalen in welke van deze wettelijk voorziene situaties de aanvrager zich moet bevinden om aanspraak te kunnen maken op de financiële uitkering en hoe hij moet aantonen zich in deze situatie te bevinden.
  3. Het omzetverlies moet worden vastgesteld door de omzet van de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarop de aanvraag betrekking heeft te vergelijken met de omzet van diezelfde kalendermaand van het laatste volledige kalenderjaar dat voorafging aan de noodsituatie.
  4. De hoogte van de financiële uitkering kan, opnieuw via KB, variëren in functie van de omvang van de omzetdaling, met een minimum van 50 % en een maximum van 150 %.
  5. De zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten moeten hun aanvraag indienen bij het sociaal verzekeringsfonds waarbij zij op het moment van de aanvraag zijn aangesloten.

Lees de volledige fiche van het Wetsontwerp