Tewerkstelling van buitenlandse werknemers – nieuwe regels in Wallonië sinds 1 juni 2019 (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels

Publicatiedatum: 19/06/2019

Vandaag werd een besluit van de Waalse Regering, dat definitief werd goedgekeurd op 16 mei 2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit hervormt de materiële regels voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers die noch de nationaliteit van één van de lidstaten van de Europees Economische Ruimte, noch de Zwitserse nationaliteit bezitten en dit met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2019.

In onze newsflash  van 14 december jl., meldden wij u dat het Vlaams Gewest de regels voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers ingrijpend had hervormd. Dit is nu ook het geval in het Waals Gewest. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de nieuwe Waalse regels niet exact dezelfde zijn als deze die in het Vlaams Gewest gelden.

De belangrijkste kernpunten van deze hervorming zijn de volgende:

  • Zoals in Vlaanderen, vergemakkelijkt het Waals besluit voortaan de tewerkstelling van personen die een knelpuntberoep uitoefenen.

De lijst van beroepen waarvoor een “structureel tekort aan arbeidskrachten in het Franse taalgebied” bestaat, zal ieder jaar door de Waalse minister van Werk worden opgesteld. De lijst voor 2019 werd vooralsnog niet gepubliceerd. Voor deze beroepen zal het noodzakelijk zijn om een arbeidsovereenkomst te sluiten die dezelfde vermeldingen bevat als deze van het model dat als bijlage bij het besluit werd gevoegd.

  • De loondrempels voor hooggeschoold personeel zullen voortaan gebaseerd zijn op het gemiddeld bruto maandloon van de werknemers in België. In tegenstelling tot in Vlaanderen, waar er een verlaging van de drempel geldt voor werknemers tot 30 jaar en verplegend personeel, zijn er in Wallonië geen uitzonderingen op bovenvermelde loondrempels. Daarenboven mag het loon van hooggeschoolde werknemers voortaan niet minder gunstig zijn dan deze van vergelijkbare functies, overeenkomstig de geldende wetgeving, collectieve overeenkomsten of gebruiken.

Voor het overige zijn de nieuwe regels vrij gelijkaardig aan deze die sinds 1 januari 2019 in het Vlaams Gewest van toepassing zijn:

  • Een toelating tot arbeid zal voortaan toegekend kunnen worden voor een hernieuwbare periode van 3 jaar voor bepaalde profielen en in het bijzonder voor hooggeschoold personeel.
  • Het besluit wijzigt eveneens de regels die bepalen welke categorieën van werknemers vrijgesteld zijn van het bekomen van een toelating tot arbeid: nieuwe categorieën worden toegevoegd, terwijl anderen worden gewijzigd of zelfs afgeschaft. Bijgevolg zullen bepaalde personen die voorheen waren vrijgesteld, voortaan een ‘Single Permit’ moeten aanvragen. Bepaalde categorieën van werknemers die voor 1 juni 2019 vrijgesteld waren, zullen tot het einde van hun verblijfsrecht toegelaten worden te werken.
  • Het besluit voert eveneens nieuwe specifieke categorieën van werknemers in ter omzetting van verschillende Europese richtlijnen (‘Europese’ categorieën). Zo wordt een specifieke categorie ingevoerd voor de intra-groep detacheringen van een onderneming buiten de EER naar een onderneming van dezelfde groep in het Waals Gewest. Het bekomen van een ‘Single Permit’ zal eveneens mogelijk worden – onder bepaalde voorwaarden – voor seizoenarbeiders in de horeca en de land- en tuinbouw. Tegelijkertijd worden de bestaande regelingen voor de onderzoekers, de vrijwilligers, de stagiairs (beperkt tot maximaal 6 maanden) en de “Europese blauwe kaart” grondig herzien.  
  • Het Waals besluit voorziet daarnaast ook in nieuwe verplichtingen voor de werkgevers. Zo moeten bijvoorbeeld de Waalse autoriteiten voortaan geïnformeerd worden in geval van schorsing van de arbeidsovereenkomst van de buitenlandse werknemer.
  • Tot slot voert het Waals besluit nieuwe weigerings- of intrekkingsgronden van de toelating tot arbeid in. Zo wordt met name de toelating om in België te werken geweigerd indien de werkgever gedurende een periode van 6 maanden voorafgaand aan de aanvraag, een voltijdse functie heeft geschrapt teneinde de vacature te creëren die hij wenst in te vullen door zijn aanvraag.

Deze nieuwe regeling treedt retroactief in werking op 1 juni 2019, met uitzondering van de ‘Europese’ categorieën die slechts in werking zullen treden op de datum van inwerkingtreding van het uitvoerend samenwerkingsakkoord van 6 december 2018.  De arbeidskaarten en -vergunningen die werden afgeleverd op basis van het oude regime blijven geldig tot het einde van hun geldigheidsduur. De aanvragen die werden ingediend voor 1 juni 2019 blijven onderworpen aan de regels die voor die datum van kracht waren, tenzij deze minder gunstig zouden zijn voor de betrokkene.

> Actiepunt

Hou er rekening mee dat vanaf 1 juni 2019 in Wallonië nieuwe regels van toepassing zijn voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

Lees hier het originele artikel