Terbeschikkingstelling van personeel binnenkort nog strenger gecontroleerd (Schoups)

Auteurs: Sara CockxEvi Dieltiens en Sara Mannaerts (Schoups)

Publicatiedatum: 04/06/2019

Terbeschikkingstelling van personeel, waarbij een werkgever zijn werknemers “uitleent” aan een derde gebruiker die over hen werkgeversgezag uitoefent, is in België principieel verboden.

Binnenkort zal dit verbod nog strenger gecontroleerd worden, aangezien nu ook de sociale inspecteurs van de RSZ de mogelijkheid zullen hebben om situaties van verboden terbeschikkingstelling van personeel in het kader van grensoverschrijdende tewerkstelling te verbaliseren.

De RSZ inspectie zal nu de bevoegdheid krijgen om dergelijke inbreuken effectief vast te stellen en de gebruiker van het personeel, samen met de eigenlijke werkgever, hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor alle sociale lasten in het kader van de arbeidsovereenkomst.

Over deze nieuwe bevoegdheid werd positief geadviseerd door de Nationale Arbeidsraad bij zitting van 27 maart 2019, in het kader van een advies dat werd gevraagd omtrent een ontwerp van koninklijk besluit “tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 1987 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de uitvoering van de wet van 24 juli 1987 (…)”.

De inspectie Toezicht Sociale Wetten blijft wel verantwoordelijk voor de opvolging wat betreft correcte arbeids- en loonsvoorwaarden. Beide instanties zullen echter de handen in elkaar slaan om situaties van terbeschikkingstelling van personeel nog strenger te controleren, en zo de strijd tegen sociale dumping nog meer op te drijven. In zijn advies benadrukt de Nationale Arbeidsraad het belang van een goede coördinatie tussen beide diensten om dubbele, onnodige controles te vermijden en zodanig een efficiënte inspectie te waarborgen.

Nu de Nationale Arbeidsraad een positief advies heeft verleend, is het voorlopig nog afwachten tot het wijzigings-KB officieel in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd.

Lees hier het originele artikel