Diversiteit en inclusie op de werkvloer:
welke passende (re)acties zijn noodzakelijk als werkgever?

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op vrijdag 24 november 2023 


Conventionele overgang van onderneming
en de arbeidsrechtelijke aspecten:
recente rechtspraak inzake CAO32bis

Mr. Nicholas Thoelen (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 14 september 2023


Occasioneel telewerken in Europa:
een overzicht van de nieuwe regels

Dhr. Bruno De Pauw (RSZ)

Webinar op dinsdag 19 september 2023

SWT bij herstructureringen (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt)

Publicatiedatum: 08/04/2019

Indien het doemscenario van mogelijke herstructurering of sluiting van een bedrijf zich effectief realiseert, wordt in het kader van de onderhandelingen van het sociale plan de SWT-problematiek (het vroegere “brugpensioen”), een vitaal discussiepunt tussen werkgever en sociale partners. Voor ondernemingen erkend in moeilijkheden of in herstructurering kan de SWT-leeftijd verlaagd worden onder strikte voorwaarden.

SWT in de strijd tegen de vergrijzing

Door de vergrijzing van de bevolking is de overheid sinds eind 2005 begonnen met het nemen van een hele reeks maatregelen om de gevolgen van die vergrijzing in te perken, en meer bepaald de financiering van de sociale zekerheid leefbaar te houden. Het Generatiepact bracht reeds belangrijke wijzigingen aan met betrekking tot de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden, de sociale en fiscale bijdragen op het brugpensioen en het doorvoeren van een activerend beleid bij herstructureringen. Sindsdien werden de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden regelmatig verstrengd, alsook de bijdragen op de aanvullende vergoeding. De naam brugpensioen werd intussen ook gewijzigd naar ‘Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag’, afgekort SWT.

Bij herstructurering is afwijken mogelijk

Voor ondernemingen erkend in herstructurering kan de SWT-leeftijd verlaagd worden. Volgens het ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA) zou voor 2019 de minimumleeftijd 58 jaar zijn. Voor 2020 zou het 59 jaar worden en vanaf 31 december 2020 zou de leeftijd op 60 jaar worden gebracht. Het is hier echter wachten op de definitieve teksten.

Let wel, werknemers die in kader van de verlaagde leeftijd met SWT zouden gaan, moeten een beroepsverleden kunnen bewijzen van ofwel 10 jaar beroepsverleden als loontrekkende binnen de sector binnen de 15 jaar voorafgaand aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst; ofwel 20 jaar beroepsverleden als loontrekkende.

Formele erkenning door Minister van Werk

Het bedrijf moet door de Minister van Tewerkstelling en Arbeid formeel erkend worden als een “onderneming in herstructurering”. Het zal hiertoe een volledig dossier moeten indienen, met onder andere een bedrijfs-cao inzake brugpensioen en een herstructureringsplan, dat voorafgaandelijk is voorgelegd aan de ondernemingsraad. Bij een positieve beslissing kan de Minister een bedrijf gedurende maximaal twee jaar het statuut geven van onderneming in herstructurering. De onderneming wordt dan verplicht om een tewerkstellingscel op te richten, onder andere samen met de vakbonden en de regionale dienst voor arbeidsbemiddeling. De taak van de cel bestaat er voornamelijk in om te waken over de effectieve uitvoering van de begeleidingsmaatregelen, die werden afgesproken door de sociale partners in het kader van de herstructurering (outplacement, opleidingen, arbeidsherverdelende maatregelen…).

Bedrijf in herstructurering

De erkenning als bedrijf in herstructurering door de Minister van Tewerkstelling en Arbeid zal tevens tot gevolg hebben dat het bedrijf niet meer verplicht wordt om de ontslagen bruggepensioneerde werknemers te vervangen door uitkeringsgerechtigde werklozen. Bovendien kan het bedrijf dan met het oog op brugpensioen de opzeggingstermijn voor bedienden verkorten tot 26 weken.

Lees hier het originele artikel

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid