Summer Deal
‘Loon- en arbeidsvoorwaarden’

8 webinars on demand

Summer Deal
‘Internationale tewerkstelling’

4 webinars on demand

Summer Deal
‘Welzijn op het werk’

5 webinars on demand

Car policies:
15 aandachtspunten
onder de loep

Webinar op 6 oktober 

De Klokkenluidersregeling:
de klok tikt…

Webinar op 30 augustus

Grensoverschrijdend gedrag: what’s in a name?

Webinar on demand

Strijd tegen sociale en fiscale fraude verder opgedreven (Schoups)

Auteurs: Sara Cockx en Sara Mannaerts (Schoups)

Publicatiedatum: 08/12/2020

De strijd tegen de sociale en fiscale fraude staat hoog op de agenda van de nieuwe federale regering.

In het regeerakkoord van 30 september 2020 werd reeds uiteengezet dat de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping een prioriteit blijft. Specifiek werd benadrukt dat fraude met uitkeringsstelsels en zwartwerk nog strenger zal worden gecontroleerd. Door middel van acties van de sociale inspectiediensten en het arbeidsauditoraat zal een strikte en afradende controle worden uitgerold.

Meer recent heeft de regering ook het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude nieuw leven in geblazen. Dit College werd initieel reeds opgericht in 2008, maar kwam in de praktijk slechts zelden samen. Op 30 november 2020 werd nu het Koninklijk Besluit van 9 november 2020 tot oprichting van het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het vernieuwde College wordt gevormd door verschillende betrokken administraties, directies en instellingen, maar ook door de leden van het College van procureurs-generaal (aan wie specifieke taken zijn toegewezen inzake de fiscale en sociale fraude) en de federale procureur. De bedoeling is om een gestructureerd en gecoördineerd beleid tussen de verschillende instanties uit te werken.

In onze dagelijkse praktijk zien we tot slot dat de RSZ meer en meer gebruik maakt van haar nieuwe bevoegdheid om controle uit te voeren met betrekking tot verboden terbeschikkingstelling van personeel in het kader van grensoverschrijdende tewerkstelling (zie onze eerdere nieuwsbrief voor meer info). We verwachten dat deze controles in de nabije toekomst gestaag zullen blijven toenemen.

Bron: Ministerraad van 23 oktober 2020

Lees hier het originele artikel

Legal Manager