Diversiteit en inclusie op de werkvloer:
welke passende (re)acties zijn noodzakelijk als werkgever?

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op vrijdag 24 november 2023 


Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag
op het werk: gewijzigde bescherming
van de werknemer tegen represailles

Mr. Kenny Decruyenaere (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 28 september 2023

Steunmaatregelen na Brexit (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Ann Taghon (SoConsult/Bellaw)

Publicatiedatum: februari 2021

In de periode van 22 maart 2021 tot 21 maart 2022 worden aan werkgevers die erkend zijn als verkerend in economische moeilijkheden als gevolg van de Brexit, drie tijdelijke crisismaatregelen aangereikt die het behoud van de tewerkstelling bevorderen. 

Het gaat om een bijzondere vorm van:

 • economische werkloosheid,
 • tijdskrediet,
 • collectieve arbeidsduurvermindering met doelgroepvermindering. 

Er bestaat ook een permanente (los van de Brexit) regeling van doelgroepvermindering bij invoering collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2020-2021nr. 966 e.v.). 

Die drie crisismaatregelen moeten het werkgevers mogelijk maken het arbeidsvolume te verminderen waardoor de loonkost afneemt, terwijl tegelijk het loonverlies van de betrokken werknemers wordt beperkt. Met de tijdelijke crisismaatregelen beoogt men ontslagen als gevolg van de Brexit te vermijden. 

De crisismaatregelen kunnen slechts worden toegepast tijdens de duur van de erkenning als werkgever in moeilijkheden. De erkenningsperiode eindigt ten laatste op 21 maart 2022.

Welke werkgevers kunnen de maatregelen toepassen? 

Vooreerst moet het gaan om werkgevers die erkend zijn als een werkgever die wordt getroffen door een daling van ten minste 5 % van de omzet, van de productie, of van het aantal bestellingen als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. 

Voor wat die daling betreft, moet de werkgever een vergelijking maken tussen de gegevens van een van de twee maanden die de aanvraag tot erkenning voorafgaan en de overeenstemmende maand van een van de twee kalenderjaren die de aanvraag voorafgaat. 

De gemotiveerde aanvraag tot erkenning moet worden ingediend bij Directie van de Begeleiding van de werkgevers in moeilijkheden en herstructurering van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg met een modelformulier. De aanvraag moet een aantal gegevens bevatten zoals bv. welke crisismaatregelen de werkgever wenst te gebruiken en de maatregelen tot maximaal behoud van de tewerkstelling. 

Bovendien moet de werkgever in principe gebonden zijn door een sectorale cao die moet worden neergelegd op de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen binnen de week die volgt op 22 maart 2021. 

Bij ontstentenis van een sectorale cao geldt een cascaderegeling: 

 • voor ondernemingen met een vakbondsafvaardiging:
  • de werkgever moet gebonden zijn door een ondernemings-cao of,
  • door een goedkeurde aanvraag tot erkenning als onderneming in moeilijkheden, bij ontstentenis van een ondernemings-cao gesloten binnen de twee weken na de start van de onderhandelingen, 
 • voor ondernemingen zonder een vakbondsafvaardiging:
  • de werkgever moet gebonden zijn door een goedkeurde aanvraag tot erkenning als onderneming in moeilijkheden, of,
  • door een ondernemings-cao. 

Vreemd is dat uit die cascaderegeling lijkt te volgen, dat bij ontstentenis van een cao, een goedgekeurde aanvraag tot erkenning als onderneming in moeilijkheden volstaat, daar waar die erkenning toch een voorwaarde is waaraan alle werkgevers sowieso moeten voldoen. 

Beknopt overzicht van de maatregelen 

BRON:

Wet van 6 maart 2020 tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (BS 25 maart 2020)
KB van 15 februari 2021 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de titels 1 en 2 van de wet van 6 maart 2020 tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (BS 15 februari 2021)

[1] Bij vermindering tot ½ is voltijdse tewerkstelling = ¾ van een voltijdse tewerkstelling.

Lees hier het originele artikel

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid