Publicatie Koninklijk Besluit tot bepaling van de voorwaarden inzake positieve acties: einde aan de onduidelijkheid? (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels

Publicatiedatum: 13/03/2019

Op 1 maart werd het Koninklijk Besluit tot bepaling van de voorwaarden inzake positieve acties gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit Koninklijk Besluit bepaalt vanaf nu de wijze en procedure waarop private ondernemingen een positief actieplan kunnen invoeren in hun onderneming.

De Belgische antidiscriminatiewetten voerden de mogelijkheid in voor ondernemingen om een maatregel van positieve actie in te voeren. Aldus werd de mogelijkheid voorzien om “achtergestelde groepen” positief te discrimineren waardoor de nadelen die door deze groep werden geleden, zouden worden verminderd, opgeheven of gecompenseerd.

De wetgever voorzag hierbij enkele voorwaarden. Zo moet er (i) een kennelijke ongelijkheid zijn, (ii) dient het verdwijnen van deze ongelijkheid te worden aangewezen als een te bevorderen doelstelling; (iii) moet de maatregel van positieve actie van tijdelijke en van die aard zijn dat hij verdwijnt zodra de beoogde doelstelling is bereikt; en (iv) mag de maatregel van positieve actie andermans rechten niet onnodig beperken.

Bovendien bepaalde de wetgever dat een Koninklijk Besluit moest voorzien in de situaties waarin en de voorwaarden waarbij een maatregel van positieve actie getroffen kan worden.

Op 1 maart werd (eindelijk) een koninklijk besluit gepubliceerd voor de private ondernemingen waarin de wijze en de procedure wordt bepaald waarop dergelijk positief actieplan kan worden vastgesteld.

Voortaan dienen ondernemingen die een positief actieplan wensen in te voeren dit te doen in de vorm van een collectieve arbeidsovereenkomst of via een specifieke toetredingsakte. Het positief actieplan dient te vermelden hoe aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. Bovendien moet het positief actieplan worden goedgekeurd door de Minister van Werk.

Tenslotte voorziet het Koninklijk Besluit ook in de mogelijkheid voor de ondernemingen om een positief actieplan op een andere, eigen gekozen, manier in te voeren. De ondernemingen hebben hierbij de mogelijkheid, doch niet de verplichting, om hun plan ter informatie mee te delen aan de Minister.

Het oude KB van 14 juli 1987 (dat positieve acties voor vrouwen mogelijk maakte) wordt opgeheven. De actieplannen die reeds ingesteld waren op basis van dit KB blijven wel geldig.

> Actiepunt

Indien u een positief actieplan wenst in te voeren in uw onderneming, dient u voortaan rekening te houden met de wijzen en procedures zoals vastgesteld door het Koninklijk Besluit inzake positieve acties. De optie via collectieve arbeidsovereenkomst en toetredingsakte biedt juridisch de meeste garanties.

Lees hier het originele artikel